Vårdbyggnad vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Nytt förslag på utvecklingen av sjukhusområdet i Karlskrona

Region Blekinge behöver utveckla sjukhusområdet i Karlskrona de kommande 20–25 åren för att möta framtidens behov. Nu finns en långsiktig plan för utvecklingen med förslag på nya byggnader, gångstråk och vägar.

Regionfullmäktige beslutade idag om en fastighetsutvecklingsplan för sjukhusområdet i Karlskrona. Planen visar en möjlig utveckling för området fram till år 2045, och ska vara ett underlag när Region Blekinge planerar för exempelvis renoveringar och nya byggnader.

- Utvecklingen av sjukhusområdet är en del i att skapa förutsättningar för att Region Blekinge ska kunna ge en god vård även i framtiden. Det känns därför bra att vi nu har en tydligare inriktning. Det är viktigt att fastighetsplanen är långsiktig och lever över flera mandatperioder, säger Magnus Arvidsson (M), ordförande i serviceutskottet.

- Det finns många äldre byggnader på sjukhusområdet som inte är anpassade för verksamheternas behov. För att stödja utvecklingen av vården behöver vi framöver både bygga nytt och modernisera befintliga lokaler, säger Åsa Norrby, servicedirektör.

Fördelar med samlad vård

Förslaget i planen är att framöver bygga flera nya byggnader i nära anslutning till varandra i västra delen av sjukhusområdet. Lokalerna ska kunna rymma både avdelningar och mottagningar, bland annat en ny akutmottagning. I tidigare planer har förslaget varit att placera dessa byggnader i norr, mitt emot dagens akutmottagning.

- Att koncentrera och samla vården i västra delen i stället skulle underlätta för både patienter och verksamheter. Det blir nära till allt, ger sambandsvinster och skapar förutsättningar för bra arbetsflöden, säger Kajsa Fredriksson, lokalplanerare.

Planen föreslår också en ny byggnad för att samla den psykiatriska vården.

Förbättra för trafikanter

En annan viktig del i förslaget är att förbättra trafiksituationen för alla som rör sig på sjukhusområdet. Idag kan det hända att gående, personbilar, ambulanser och tunga godstransporter möts på samma vägar.

- Vi behöver förbättra genom ännu säkrare vägar, korsningar och övergångar. Vi tänker oss exempelvis ett nytt gångstråk mellan Bergåsa station och sjukhuset och särskilda vägar för akut- respektive godstransporter, säger Kajsa Fredriksson.

Utveckling i etapper

Fastighetsutvecklingsplanen visar en inriktning för sjukhusområdet, inte en beslutad utveckling. Det finns därför ingen budget eller tidplan för genomförandet. Att utveckla sjukhusområdet enligt förslaget kräver att det sker i etapper. Vissa byggnader behöver rivas innan andra kan byggas, och tvärtom.

- Nästa steg är att titta på hur och när de olika etapperna kan genomföras. Planen har en lång tidshorisont och förutsättningar och prioriteringar kan ändras med tiden. Det kommer att krävas igångsättningsbeslut innan de olika delprojekten i varje etapp kan starta, säger Kajsa Fredriksson.

Översiktsbild som visar förslaget på hur sjukhusområdet i Karlskrona kan utvecklas.

Översiktsbild som visar förslag på hur sjukhusområdet i Karlskrona kan utvecklas.

Hittade du informationen du sökte?