Nyheter och pressmeddelande

Fortsatt rehabverksamhet i Region Blekinges båda bassänger

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att behålla rehabverksamheten i bassängerna i både Karlskrona och Karlshamn. Orsaken är att besparingarna av att stänga dem anses vara för små i förhållande till den samhällsekonomiska förlusten vid utebliven rehabilitering.

I maj förra året fick dåvarande hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att ta fram ett antal förslag för att minska kostnaderna för hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett av dessa förslag handlade om besparingar genom att avveckla hela eller delar av Region Blekinges bassängverksamhet.

Förslaget presenterades för nämnden i höstas, men återremitterades två gånger och hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag göra en risk- och konsekvensanalys av att stänga bassängerna.

Beslut att behålla

Den visade bland annat att en nedläggning riskerar att försämra tillgängligheten och på sikt kosta mer när människor som behöver rehabilitering inte kan få det. Det kan också få konsekvenser i form av ökad belastning för andra delar av hälso- och sjukvården när fler patienter i stället hänvisas dit. Det är därför hälso- och sjukvårdsnämnden nu fattar beslut om att behålla Region Blekinges bassänger. Båda är dessutom nyrenoverade.

- De besparingar på cirka 800 000 kronor som vi kan göra på stänga bassängerna är förhållandevis små i relation till konsekvenserna av en stängning. Vi måste även se till den samhällsekonomiska förlusten när rehabilitering inte genomförs, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bred målgrupp

Bassängerna används av ett stort antal patienter och förra året hade de cirka 10 000 besök. Rehabilitering i bassäng är ett komplement till träning på land och målgrupperna är bland andra smärtpatienter, amputerade patienter och patienter som vårdas i livets slutskede.

- Bassängverksamheten är mycket viktig. Både för den enskilde och rent samhällsekonomiskt när vi kan arbeta förebyggande, säger Hanna Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Under nämnden beslutades även att be regionstyrelsen att utreda frågan om att hyra ut bassängerna under de tider den inte används av patienter.

Goda resultat för 1177 på telefon

Ett annat ärende på torsdagens hälso- och sjukvårdsnämnd handlade om en granskning av 1177 sjukvårdsrådgivning i Blekinge. Granskningen, som gjordes av revisionsbyrån KPMG på uppdrag av nämnden, visar att 1177 sjukvårdsrådgivning har god tillgänglighet, bra svarstider och rätt kompetens hos personalen. Granskningen resulterade även i ett antal rekommendationer, bland annat att överväga fler verksamhetsmål för 1177 sjukvårdsrådgivning och att noga följa effekten av de åtgärder som vidtas.

Arbetar vidare

- Vi välkomnar granskningen och möjligheten att förbättra en redan välfungerande verksamhet. Nu ska vi arbeta vidare med att förstärka ledning, styrning och uppföljningen, utifrån granskningens rekommendationer, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under hösten gjordes även en undersökning av nöjdheten bland dem som ringer 1177 i Blekinge. Också den visar på goda resultat med en kundnöjdhet på 80 procent. Mest nöjda är användarna inom områdena kommunikation och bemötande.

Högt förtroende

- Vi kan konstatera att 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon är en verksamhet att vara stolt över. Den levererar redan i dag en god tillgänglighet och högt förtroende i nationella jämförelser och nu ska vi arbeta vidare utifrån de rekommendationer vi fått, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Hanna Svensson.

Hittade du informationen du sökte?