Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Ändrade avgifter i vården införs den 28 mars

Regionfullmäktige beslutade i dag om vilka avgifter i vården som ska gälla från och med den 28 mars i år. De flesta av dessa så kallade patientavgifter förblir oförändrade, men på några punkter sker förändringar:

Tolkavgift vid läkarbesök införs

Region Blekinge inför en avgift för den som behöver en tolk vid ett läkarbesök i hälso- och sjukvården. Att ha en tolk närvarande vid ett läkarbesök i vården kommer kosta 300 kronor per besök. Att ha en tolk på distans vid läkarbesöket kommer kosta 50 kronor per besök. Avgiften tas ut i form av ett tillägg på patientavgiften.

Tolkning kommer dock vara fortsatt avgiftsfritt i följande fall:

  • tolkning vid andra hälso- och sjukvårdsbesök än besök till läkare
  • tolkning när själva besöket är avgiftsfritt enligt regelverk, till exempel för personer som fyllt 85 år.
  • tolkning vid vård då det finns en fast taxa beslutad av riksdagen
  • tolkning till något av Sveriges nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, jiddisch, romska och samiska
  • tolkning till teckenspråk oavsett språk (varje land har sitt eget teckenspråk)
  • tolkning när patienten har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet
  • tolkning när patienten har ett giltigt LMA-kort för asylsökande
  • tolkning under etableringstiden, det vill säga de två första åren efter att en person beviljats uppehållstillstånd.


Tolkavgiften omfattas av högkostnadsskyddet.


Avgiftsfri palliativ vård i hemmet i livets slutskede

Patienter som vårdas i hemmet i livets slutskede, i så kallad palliativ vård (lindrande vård som ges vid obotliga, livshotande sjukdomar) kommer inte längre att betala avgift för denna vård. Behovet av vård och tillsyn kan vara stort och det finns en risk att patienter med sämre ekonomiska förutsättningar avstår från palliativ vård. Redan i dag är denna vård avgiftsfri för personer som är under 20 och över 85 år.

Avgift för ambulanssjukvård

En avgift på 100 kronor införs för vård när en ambulans eller bedömningsbil kallas ut och vårdar en patient på plats utan att patienten förs till sjukhus. I dag tar Region Blekinge, som en av få regioner, inte ut någon avgift vid ambulansutryckning. Kallas ambulans ut och patienten transporteras till akutmottagningen för vidare vård, betalar patienten för sitt besök på akutmottagningen. Det finns också redan en avgift på 100 kronor när bedömningsbilen ger vård i hemmet. Vård av personer som är under 20 och över 85 år kommer fortsatt att vara avgiftsfria.

Utökat glasögonbidrag vid närsynthet

Ett utökat glasögonbidrag införs för barn som är närsynta och behöver specialglas, högbrytande glas eller så kallade myopikontrollerande kontaktlinser. Med de nya patientavgifterna får alla barn till och med 19 års ålder som behöver glasögon 800 kronor i glasögonbidrag, medan barn som är närsynta och behöver något av de glas eller linser som nämns ovan får ytterligare 500 kronor i glasögonbidrag.

Höjning av timtaxan

Vård som ges med timtaxa höjs med 3,3 procent.

Färdtjänsttaxan justeras

Priserna för färdtjänst höjs med 12 procent. Det beslutade regionfullmäktige i ett annat av dagens ärenden. Det är den första prisändringen sedan december 2017, och höjningen görs för att kompensera för högre kostnader och för att bättre stämma överens med priserna i den allmänna kollektivtrafiken. Regionfullmäktige beslutade också att färdtjänsttaxan framöver ska följa taxan och zonindelningen för den allmänna kollektivtrafiken.

Klartecken för ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Karlshamn

Regionfullmäktige godkände vidare igångsättningen för att bygga en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Karlshamn. Vårdbyggnaden planeras bli 6 700 kvadratmeter. Ett plan i byggnaden är tänkt för psykiatrin och två andra plan ska tjäna som så kallade evakueringsplan. Dit ska vårdverksamheter i öppen vård, alltså vård där patienter inte är inlagda, kunna flytta vid behov av tillfälliga lokaler. Byggtiden är beräknad till cirka 20 månader och bedömningen är att huset ska kunna tas i bruk i början av 2026.

Det nya huset kommer uppföras på den plats där psykiatrins mellanvård ligger i dag. Mellanvården kommer därför att evakueras till psykiatrins lokaler i byggnad 28 och till nya inhyrda moduler som tillfälligt byggts ihop med byggnad 28.

Egen produktion av värme till sjukhusområdet avvecklas

Region Blekinge ska avveckla den egna produktionen av värme till sjukhusområdet i Karlskrona och övergå till i huvudsak upphandlad fjärrvärme året om. Det beslutade regionfullmäktige vid dagens sammanträde. Åtgärderna kommer enligt en utredning att leda till stora energibesparingar och en robustare värmeförsörjning.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge​Länk till annan webbplats​ Länk till annan webbplats..​​​​​​​​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?