Nyheter och pressmeddelande

En skylt med texten vårdcentral, samt Region Blekinges logotyp.

Patienterna ger Blekinges primärvård bra betyg

I årets nationella patientenkät från Sveriges kommuner och regioner uppger fler patienter i Blekinge att de är delaktiga och inkluderade i sin vård. Enkäten visar också att patienterna överlag har en positiv upplevelse av primärvården

Nationell patientenkät är återkommande nationella undersökningar av patienters upplevelser av hälso- och sjukvården. I 2023 års patientenkät för primärvården svarade 2 876 patienter i Blekinge vilket ger en svarsfrekvens på drygt 42 procent. Det är samma svarsfrekvens som för riket.

Patientenkäten ställer frågor inom flera olika områden, till exempel delaktighet, bemötande, emotionellt stöd och tillgänglighet.Inom alla områden är skillnaderna jämfört med tidigare undersökningar generellt mycket små, i snitt under en procent.

Delaktiga och inkluderade

Det är dock några områden som sticker ut i Blekinge. Till exempel så upplever 80 procent att de känner sig delaktiga i sin vård och att vårdpersonalen inkluderar dem i samtal om deras vård, vilket är en ökning med två procent. Det är också fler som upplever att de bemöts med medkänsla och omsorg när de besöker sin vårdcentral.

Överlag har patienterna en positiv upplevelse av primärvården i Blekinge, både den offentliga och den privata. 80 procent av de svarande fick ett gott helhetsintryck av vården.

- Primärvården har ett otroligt viktigt uppdrag både vad gäller omvårdnad, medicinsk behandling och förebyggande arbete. Därför är det positivt att så många patienter i Blekinge har en bra upplevelse av vården, det krävs för att bygga förtroende, säger Hanna Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Förbättringsområden

Det finns också områden som behöver förbättras, som kontinuitet och koordinering som får lägre betyg i patientenkäten både nationellt och regionalt.

- Att återkommande fråga patienterna hur de upplever olika delar av hälso- och sjukvården är ett bra sätt att upptäcka förbättringsområden. Vi använder enkäterna som underlag för att förbättra vården för invånarna. Kontinuitet är ett område där vi nu behöver lägga extra fokus, säger Hanna Svensson.

Fakta: Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som koordinerar enkäten på uppdrag av alla landets regioner.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att kunna förbättra vården. Genom att delta i Nationell patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, men det är också ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning

Hittade du informationen du sökte?