Nyheter och pressmeddelande

Patient tillsammans med vårdpersonal

Åtgärder för att minska hyrbemanning ger resultat

Sedan oktober 2023 har Region Blekinge fokuserat på att kraftigt minska inhyrningen av grundutbildade sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelning. Och arbetet har gett resultat.
– Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Nu gäller det att vi håller i, håller ut och fortsätter visa att vi menar allvar, säger Hanna Svensson hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Sedan verksamheter inom den specialiserade vården började sitt arbete syns ett tydligt trendbrott kring inhyrningen av allmänsjuksköterskor som arbetar på vårdavdelning. I en jämförelse av sista kvartalet 2022 med samma period 2023 har verksamheterna minskat sin användning av inhyrda allmänsjuksköterskor med en kostnadsminskning på 9 miljoner kronor. Det är ett resultat av ett intensivt rekryteringsarbete då ett 40-tal sjuksköterskor, både tidigare hyrsjuksköterskor och nyutexaminerade har valt att bli fast anställda av Region Blekinge.

Nya arbetssätt och kompetensutveckling lika viktig som rekrytering

En annan del av arbetet är de vårdplatsförändringar och nya arbetssätt som har kommit till stånd. Ett exempel är en nystartad intern bemanningspool som sedan årsskiftet stöttar vården vid behov av tillfällig personal under kortare perioder.

Ett annat är att satsa på kompetensutveckling för nya och befintliga medarbetare. Blekingesjukhusets största klinik, medicinkliniken har bland annat skapat individuella introduktionsprogram och mentorskap för att göra nyanställda sjuksköterskor trygga. Samtidigt får medarbetare chans att utveckla sin kompetens inom de områden de tycker är mest intressant.

– Det är glädjande att det hårda arbete som görs och det engagemang som chefer och medarbetare har ger resultat. Det är ett tufft förändringsarbete, men att minska beroendet av inhyrd personal är viktigt för att kunna öka kontinuiteten och tryggheten för patienterna, stärka personalens arbetsmiljö och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Hanna Svensson.

Region Blekinge följer rikssnittet

Den nationella bemanningstrenden för helåret 2023 visar dock en ökning med 17 procent jämfört med 2022 för landets regioner. Region Blekinge följer rikssnittet och även kostnadsökningstakten, som är högst i början av året med en positiv utveckling under slutet av året.

I Region Blekinge ökar kostnaderna för inhyrda läkare, både inom primärvården och den specialiserade vården och under 2024 kommer det fortsatta arbetet även omfatta inhyrning av läkare. För att lyckas krävs förutom fortsatta satsningar på kompetensförsörjning, förbättrad arbetsmiljö och effektivare arbetssätt även fortsatt samverkan med övriga regioner. Sedan januari 2024 finns det ett regiongemensamt avtal, med gemensam prissättning för olika bemanningstjänster i vården. Alla regioner kommer under året succesivt att ansluta till avtalet för att avropa bemanningstjänster på ett mer likvärdigt sätt. Region Blekinge ansluter den 1 juni.

Läs mer om SKR bemanningstrend för inhyrd personal 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinge ska bli oberoende av hyrpersonal
Från den 1 oktober 2023 minskar Region Blekinge kraftigt användningen av hyrpersonal. Vi börjar med att minska inhyrningen av sjuksköterskor och går därefter vidare med fler yrkesgrupper. Vi gör det för att alla i Blekinge ska få en god hälso- och sjukvård, för att värna arbetsmiljön och satsa på våra egna medarbetare.

Det är inget totalt hyrstopp. Målet är att egen personal ska stå för 98 procent av hälso- och sjukvårdens totala personalkostnad. Det innebär att inhyrd personal endast ska anlitas som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar, vilket är den ursprungliga tanken med hyrpersonal.

Hittade du informationen du sökte?