Nyheter och pressmeddelande

Blekingeborna är positiva till digital vård

Nära 80 procent av Blekingeborna är positiva till att använda digitala vårdtjänster som 1177.se. Även andelen personer som är positiva till vård och behandling med hjälp av digital teknik ökar. Det visar den nationella invånarenkäten Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2023 som publiceras idag.

79 procent av de Blekingebor som har svarat på enkäten ställer sig positiva till att använda 1177.se för att till exempel boka besök, läsa sin journal eller förnya recept. Det är en ökning sedan den förra mätningen och även något högre än rikssnittet.

Blekingeborna är generellt mer positivt inställda till digital vård och 43 procent svarar att de kan tänka sig vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Det är den högsta siffran i Region Blekinge sedan den första mätningen 2020.

Vård ges på lika villkor

-Det är glädjande att våra invånare ser positivt på digital vård i olika former. Digitala vårdtjänster är en naturlig och nödvändig del av framtidens vårdutbud för att kunna möta utmaningarna med en snabbt ökande äldre befolkning med större vårdbehov, säger Hanna Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Regionen har även högt resultat i frågan om man anser att vård ges på lika villkor. Här svarar 63 procent att det är behovet som avgör vilken vård du får och ingenting annat. Siffran för riket är 57 procent.

Minskat förtroende

En negativ trend syns dock för förtroendet för hälso- och sjukvården. 55 procent i Blekinge uppger att de har högt eller mycket högt förtroende för hälso- och sjukvården som helhet, vilket är en minskning med två procent jämfört med förra mätningen. Däremot uppger 60 procent av de svarande att de har högt eller mycket högt förtroende för sin vårdcentral. Det är en liten ökning jämfört med förra året.

-Det är klart bekymmersamt att förtroendet för hälso- och sjukvården minskar. Det är en viktig faktor som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med omställningen till nära vård med målsättningen att ge våra invånare en mer personcentrerad och relationsbaserad vård, säger Hanna Svensson.

Vad säger bakgrundsvariablerna?

Svaren undersöks även i förhållande till den bakgrund som den svarande har, som kommun, ålder, kön, utbildning, födelseland och självupplevd hälsa – så kallade bakgrundsvariabler.

Bakgrundsvariablerna för Blekinge visar bland annat att:

  • Generellt ökar andelen positiva svar om förtroende för hälso- och sjukvården ju äldre man blir.
  • Även nöjdheten med väntetider ökar med ålder.
  • Åldersgrupperna 18-59 år är mest missnöjda med väntetiderna.
  • I samtliga enkätfrågor är Olofströmsborna minst positiva medan boende i Sölvesborg är mest positiva.

Om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes i två omgångar. Den första mellan 4 april och 3 juni och den andra mellan 26 september och 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?