Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Flera åtgärder för att minska kostnaderna

Region Blekinge går mot ett underskott på 495 miljoner kronor för 2024. Det visar den senaste ekonomiska rapporten som behandlades av regionstyrelsen under tisdagen. Nu får förvaltningarna i uppdrag att vidta åtgärder för att minska kostnaderna.

- Regionstyrelsen har redan fattat beslut om att skapa en ny och mer kostnadseffektiv förvaltningsorganisation, ett omställningsarbete som är påbörjat. Men vi behöver göra mer för att nå en budget i balans, säger regionstyrelsens ordförande Robert Lindén (SD).

Region Blekinge påverkas, liksom alla regioner, negativt av samhällsekonomin och den rådande inflationen. Det ekonomiska resultatet för 2023 blev ett underskott på 384 miljoner kronor. Enligt den senaste ekonomiska rapporten, som behandlades av regionstyrelsen under tisdagen, ser Region Blekinge ut att gå mot ett underskott på 495 miljoner kronor för 2024.

Alla nämnder påverkas

Regionstyrelsen beslutade därför att samtliga nämnder, oavsett prognos, ska minska sina kostnader för att bidra till att minimera Region Blekinges budgetunderskott, och att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen ska redovisa genomförda och planerade åtgärder i juni i år.

- Det är ett faktum att vår region har en verksamhet som kostar mer än i jämförbara regioner. Förändringar när nödvändiga, så att vi kan ge våra invånare mesta möjliga nytta för sina skattepengar, säger Peter Lilja, regiondirektör.

Sedan förra året leder han ett omfattande arbete med att minska regionens kostnader inom olika åtgärdsområden, enligt en plan för effektivisering. På regionstyrelsens uppdrag leder Peter Lilja nu också arbetet med att skapa en ny och mer kostnadseffektiv förvaltningsorganisation. Det innebär bland annat att regionens verksamheter ska vara organiserade i en gemensam förvaltning i stället för sex olika förvaltningar, och att arbetssätt och organisationskultur ska utvecklas. Det ekonomiska målet för detta arbete är att minska regionens kostnader med 100 miljoner kronor, varav viss ekonomisk effekt väntas i år.

Regionen upphandlar fler fordon för serviceresor

Regionstyrelsen har godkänt Blekingetrafikens upphandling av fordon för serviceresor, ett begrepp som omfattar färdtjänst, sjukresor och så kallad närtrafik (resor för den som bor långt från en hållplats eller där det saknas allmän kollektivtrafik). Upphandlingen görs mot bakgrund av ett ökat behov av serviceresor.

Hänsyn till funktionsrätt ska tas vid upphandlingar

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att införa en rutin som säkrar att regionen tar hänsyn till funktionsrätt i de upphandlingar där det finns ett behov av det. I nuläget finns ingen sådan övergripande rutin. Med funktionsrätt menas rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och vilka hinder som finns i samhället.

Ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige

​Regionstyrelsen har även behandlat ärenden som ska beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige vid sammanträdet den 3 april. Det gäller bland annat:

  • avgift för vaccination mot covid-19 för personer som inte tillhör en grupp som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten
  • Region Blekinges årsredovisning
  • att införa ett anställningsstopp gällande samtliga yrkeskategorier och anställningsformer samt förlängning av tidsbegränsade anställningar i Region Blekinge.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge​. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?