Nyheter och pressmeddelande

Ny app kan ge en mer effektiv behandling av svårläkta sår

Med hjälp av en ny app kan människor med svårläkta sår få bättre och snabbare behandling. Region Blekinge och länets fem kommuner använder nu appen och målet är både att minska det lidande och de kostnader som svårläkta sår kan orsaka. Med införandet av appen kan Blekinge bli ledande med att digitalt knyta samman region och kommun inom sårbehandling.

Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård under lång tid. Orsaken är att vården ofta saknar struktur och kompetens för att tidigt ställa en sårdiagnos och därmed kunna ge rätt behandling. För den enskilde individen kan detta leda till onödigt lidande med utebliven sårläkning och långvarig smärta liksom onödig antibiotikabehandling.

Bättre behandling

För att förbättra behandlingen för Blekinges invånare har en app för sårbedömning börjat användas i både regionen och i kommunerna. Genom appen, som heter Dermicus Wound, men allmänt kallas för sårapp, kan patienten få snabbare diagnos och behandling med hjälp av en sårkonsult på Sårcentrum Blekinge. Där finns också ett team med undersköterska, distriktssköterska och läkare.

Med snabbare behandling förkortas sårläkningstiden, kostnaderna minskar och det behövs mindre antibiotika.

-Utöver kortare läkningstid är målet också att patienten ska få mindre smärta och minskad risk för nedstämdhet och social isolering med känsla av ensamhet som kan bli en konsekvens av att leva med svårläkta sår, säger Marie Kullving, projektledare för införandet av appen i Region Blekinge.

Säkrare kommunikation

Med sårappen blir kommunikationen mellan vårdpersonal och sårkonsult både snabbare och säkrare. Vårdpersonalen kan följa patienten via appen, ge respons och ställa frågor.

-Vårdpersonalen tar en bild på sår och omläggningsmaterial och skickar detta till sitt lokala team eller till Sårcentrum Blekinge för bedömning. När vårdpersonal fått svar tar de kontakt med patienten för att informera om föreslagen behandling och därefter tar personal och patient ett gemensamt beslut om fortsatt vård, säger Marie Kullving.

Samarbete och nationella vinningar

Projektet är ännu i uppstartsfasen och fokus är nu att skapa rutiner för hur det nya arbetssättet ska användas på ett bra och effektivt sätt.

Tanken är också att Blekinges arbete ska kunna vara en nationell modell, inte bara inom nära vård utan också för att säkra det pågående arbetet med implementering av vårdförlopp för svårläkta sår, där kvalitetsregistret RiksSår är uppföljningsverktyget.

- Vi ska testa sårappen under hela 2024 för att sedan göra en utvärdering. Vårt långsiktiga mål är att digitala arbetssätt ska bli en permanent del av sårverksamheten i Blekinge, säger Marie Kullving.

Här kan du läsa mer om appen och även följa utvecklingen med arbetet:

Sårapp – ett digitalt stöd för sårläkta svår - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?