En bild över ett Europa som strålar i blått

EU-program tematiska

Lite enkelt kan EU:s olika program delas in i två kategorier: geografiska och tematiska program. De tematiska programmen kan också kallas sektorsprogram. Det finns betydligt fler tematiska EU-program än de som anges nedan, dessa är utvalda med fokus på lokal och regional utveckling.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Programmet syfte är att säkerställa en hållbar migrationspolitik i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Fonden ska värna asyl­rätten, underlätta rörligheten över gränser, främja behovsstyrd arbetskrafts­invandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter. Migrationsverket Länk till annan webbplats. är förvaltande myndighet för programmet.

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

COSME

Programmet ska stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i EU genom ökad tillgång till finansiering, företagsstöd och entreprenörskap. Tillväxtverket Länk till annan webbplats. tillhandahåller information och samordning för programmet i Sverige.

Europeiska Kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Erasmus+

Programmet ska främja internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet fokuserar på mobilitet, projektsamarbete och stöd till policyförändring. Nationell kontaktpunkt för utbildning är Universitets– och högskolerådet Länk till annan webbplats. och för ungdom och sport ansvarar Myndigheten för ungdoms– och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats..

Europeiska Kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Programmet ska koppla samman Europas infrastruktur genom bidra till infrastrukturinvesteringar för att åtgärda felande länkar. Programmet är indelat i tre delprogram: transport, energi och telekom. Trafikverket är nationell kontaktpunkt för delprogram transport.

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya program för forskning och innovation. Programmet har tre övergripande prioriteringar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar (ex hälsa, demografi, energi, transport, miljö och klimat). Vinnova är nationell kontaktpunkt för programmet.

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsa för tillväxt

Programmet ska bidra utveckling av hälso- och sjukvård i EU:s länder. Programmet fokuserar bl.a. på: främjad hälsa, motverka gränsöverskridande hälsohot och främja innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem. Nationell kontaktpunkt är folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Europeiska Kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kreativa Europa

Programmet ska bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för Europas kulturella och kreativa sektorer. Programmet består av två delprogram, kultur och media (film, TV och spel). Kulturrådet och Svenska filminstitutet är nationell kontaktpunkt Länk till annan webbplats. för programmet.

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Life

Programmet ska främja ett resurseffektivt och klimattåligt samhälle, värna om biologisk mångfald och stödja Natura 2000-områden. Programmet består av två delprogram, miljö och klimat. Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt för programmet. Det går även att söka medel för att utveckla ett Lifeprojekt hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Programmet ska bidra till att individers rättigheter främjas och skyddas och fokuserar bl.a. på diskriminering, rasism, homofobi, andra former av intolerans, rättigheter för personer med funktionshinder, jämställdhet och barns rättigheter.

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?