En bild över ett Europa som strålar i blått

EU-program tematiska

Lite enkelt kan EU:s olika program delas in i två kategorier: geografiska och tematiska program. De tematiska programmen kallas sektorsprogram. Nedan finns ett utval av program med fokus på lokal och regional utveckling.

Horisont Europa

Horisont Euorpa är EU:s program för forskning och innovation. Programmet syftar till att genom forskning och innovation ta sig ta globala utmaningar, stärka forsknings- och innovationskapaciteten i Europa och nå FN:s hållbarhetsmål. I Sverige är Vinnova nationell kontaktpunkt för programmet.

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Connecting Europe Facility (CEF). CEF är ett av EU:s huvudinstrument för att stödja utvecklingen inom energi, transport och digital infrastruktur. I Sverige delas kontaktmyndighetsansvaret mellan Trafikverket (CEF Transport), Energimarknadsinspektionen (CEF Energi) och Post- och telestyrelsen (CEF Digital).

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kreativa Europa

Programmet ska bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för Europas kulturella och kreativa sektorer. Programmet består av två delprogram, kultur och media (film, TV och spel). Kulturrådet och Svenska filminstitutet är nationell kontaktpunkt Länk till annan webbplats. för programmet.

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+

Programmet ska främja internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet fokuserar på mobilitet, projektsamarbete och stöd till policyförändring. Nationell kontaktpunkt för utbildning är Universitets– och högskolerådet Länk till annan webbplats. och för ungdom och sport ansvarar Myndigheten för ungdoms– och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats..

Europeiska Kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

EU för hälsa

Programmet EU för hälsa antogs som en reaktion på covid-19-pandemin och för att stärka krisberedskapen i EU. Pandemin visade hur sköra de nationella hälsosystemen är. Programmet bidrar till de långsiktiga hälsoutmaningarna genom att bygga starkare, mer resilienta och mer tillgängliga hälso- och sjukvårdssystem. Nationell kontaktpunkt är folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Europeiska Kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Life +

Programmet ska främja ett resurseffektivt och klimattåligt samhälle, värna om biologisk mångfald och stödja Natura 2000-områden. Programmet består av två delprogram, miljö och klimat. Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt för programmet. Det går även att söka medel för att utveckla ett Lifeprojekt hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Programmet ska bidra till att individers rättigheter främjas och skyddas och fokuserar bl.a. på diskriminering, rasism, homofobi, andra former av intolerans, rättigheter för personer med funktionshinder, jämställdhet och barns rättigheter.

Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Programmet syfte är att säkerställa en hållbar migrationspolitik i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Fonden ska värna asyl­rätten, underlätta rörligheten över gränser, främja behovsstyrd arbetskrafts­invandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter. Migrationsverket Länk till annan webbplats. är förvaltande myndighet för programmet.

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?