Söka och driva projekt

Det finns olika saker som är bra att tänka på när man ska ansöka om regionala tillväxtmedel.

Översikt

  • Planera ditt projekt
  • Inför din ansökan
  • Inlämning av ansökan
  • Efter att ansökan är inlämnad
  • Bilagor

Planera ditt projekt

Att planera ett projekt och att skriva en ansökan är inte samma sak. Planering handlar om att skapa en tydlig projektlogik, som fokuserar på rätt saker och möter en tydlig huvudutmaning. Att söka projektfinansiering innebär att utgå från intentioner och mål i programdokument, riktlinjer och specifika utlysningar.

Ta en tidig kontakt med Region Blekinge för att bolla din idé, du hittar kontakterna på Region Blekinges hemsida.

Vid första kontakt med Region Blekinge går man igenom vilka bilagor som ska bifogas. Bilagorna finns även längst ned på denna sida.

Sätt projektet i ett sammanhang

För att projektet ska ha rätt utgångspunkter är det viktigt att du sätter det i sitt sammanhang och tar tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns på området. Annars finns risken för att behöva ”uppfinna hjulet på nytt” och upprepa redan beprövade metoder.

Förankring av projektet

Ett projekt sker alltid i samspel med andra och för att skapa nödvändig förankring behöver du klargöra vilka som påverkar och påverkas av projektet.

Projektets huvudsakliga utmaning

För att få ett tydligt fokus i projektet och veta vilka aktiviteter och mål som ska sättas är det viktigt att identifiera den huvudsakliga utmaningen (kallas ibland problem).

Mätbara mål i projektet

För att veta om projektet har löst den huvudsakliga utmaningen och gett de resultat som eftersträvats är det viktigt att ha projektmål som är mätbara. Det är även viktigt att skilja på vad som är mål och aktiviteter i projektet.

Aktiviteter för att uppnå målen

Aktiviteter är de medel i form av insatser eller åtgärder som behöver genomföras för att ta sig an de utmaningar projektet står inför och uppnå målen.

Resurser för att genomföra projektet

Det är viktigt att vara överens inom projektorganisationen och med projektets intressenter vilka som, och på vilket sätt, ska vara involverade i genomförandet av projektet.

De planerade resurserna ska mynna ut i en detaljerad budget med tydlig koppling till aktiviteterna.

Hantering av risker i projektet

Det är alltid bra att ta sig tiden att resonera kring de potentiella hinder eller risker som kan uppstå i ett projekt och vilka konsekvenser de får. Utifrån vilka risker som identifierats är det klokt att ta fram en riskhanteringsplan, som talar om hur riskerna kan åtgärdas i händelse av att de inträffar. Tänk på att antaganden om risker ska vara realistiska.

För mer information om hur en ansökan kan utformas se Tillväxtverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Inför din ansökan

Om regionala tillväxtmedel

Regionala tillväxtmedel ska stödja åtgärder för att skapa regional utveckling inom de insatsområden som anges i Attraktiva Blekinge – Attraktiva Blekinge 2014–2020.

Projektfinansiering i form av regionala tillväxtmedel kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. Utbetalning av projektmedel sker i efterhand efter redovisning av upparbetade kostnader.

Vem kan söka regionala tillväxtmedel

De som kan söka är juridiska organisationer främst kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, ideella föreningar m.fl. Är du osäker på om din organisation har möjlighet att söka stöd är du välkomna att ta kontakt med Region Blekinge.

Inlämning av ansökan

Ansökan angående regionala tillväxtmedel lämnas in via min ansökan, som finns på Tillväxtverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Ansökan är offentlig handling

En ansökan som lämnas in till Region Blekinge är en offentlig handling och uppgifter som finns i denna är offentliga. Det innebär att intressenter har rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om stöd beviljas eller inte.

Horisontella perspektiv

Det finns ett antal grundläggande perspektiv som har stor betydelse för att Blekinges utveckling ska bli hållbar; både ekologiskt,socialt och ekonomiskt.

De insatser som finansieras av regionala tillväxtmedel ska förhålla sig till samtliga fem utpekade perspektiv som är:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Jämställdhet
  • Mångfald
  • Internationalisering
  • Samverkan

Efter att ansökan är inlämnad

När ansökan är inlämnad till via min ansökan blir den diarieförd och tilldelad ett diarienummer, som sedan följer ärendet tills det är avslutat.

Vid frågor om ansökan kommer en projekthandläggare att begära kompletterande uppgifter via telefon eller e-post.

När ansökan är komplett går den vidare till beslutsprocessen där beslut fattas vid olika tillfällen beroende på hur mycket regionala tillväxtmedel som sökts för projektet. Om sökt belopp maximalt uppgår till 100 000 kr fattas beslutet på delegation av regional utvecklingsdirektör. Belopp däröver fattas av Regionala utvecklingsnämnden.

Beslutad ansökan

När ansökan beviljats medel skickas en underrättelse om beslut tillsammans med villkorsbilaga.

Tänk på att ta tidig kontakt med Region Blekinge om det under projektets genomförande uppstår behov av ex. budgetförändringar, förlängning av projekt m.m.

Redovisning

Ansökan om utbetalning ska göras via min ansökan. Se länk ovan.

I de allmänna villkoren som skickas ut i samband med underrättelsen finns beskrivet vad som ska bifogas.

Bilagor

Här hittar du de blanketter och anvisningar du behöver för att söka och rapportera ditt projekt.

Hittade du informationen du sökte?