Skiss som visar hur byggnad 46 kommer se ut.

Framtidens vårdlokaler

Som en del av utvecklingen av hälso- och sjukvården ska Region Blekinge göra stora satsningar på framtidens vårdlokaler.

För att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården behöver Region Blekinge både bygga nytt och anpassa och modernisera befintliga byggnader. Det handlar ytterst om att skapa förutsättningar för att Region Blekinge ska kunna ge en god vård till invånare även i framtiden. Ändamålsenliga lokaler och fungerande arbetsflöden är en viktig del i det.

Region Blekinge planerar att göra stora investeringar i vårdlokaler mellan åren 2023 och 2027. Det omfattar flera nybyggnadsprojekt, exempelvis nya lokaler för psykiatri på Blekingesjukhuset i Karlshamn, ny vårdbyggnad på Trossö i Karlskrona och ny vårdbyggnad för operation, akutmottagning, intensivvård med flera vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Information om planerade och pågående byggprojekt

Nytt förslag på framtidens sjukhusområde i Karlskrona

Region Blekinge behöver utveckla sjukhusområdet i Karlskrona för att möta framtidens behov. Nu finns ett förslag på en långsiktig plan för utvecklingen som bland annat omfattar nya vårdbyggnader och bättre flöden för gående och trafik. Den långsiktiga planen kallas för fastighetsutvecklingsplan och ska visa inriktningen och målbilden för sjukhusområdet i Karlskrona år 2045.

I förslaget till fastighetsutvecklingsplan finns bland annat följande utvecklingsområden:

  • Nya vårdbyggnader i nära anslutning till varandra i västra delen av sjukhusområdet, bland annat för akutmottagning. I äldre förslag på utvecklingen av området har nya vårdbyggnader placerats mitt emot dagens akutmottagning. Genom att samla vården enligt det nya förslaget blir det enklare för patienter och bättre samband mellan vårdverksamheter.
  • Ny byggnad som samlar den psykiatriska vården.
  • Bättre tillgänglighet och flöden för gående, biltrafik och övrig logistik på området. Exempelvis föreslås ett promenadstråk mellan Bergåsa station och sjukhuset, och en separat väg för enbart ambulanstransporter.
Hjälpte informationen på sidan dig?