Personcentrerad vård

Hälso- och sjukvården kommer att utvecklas en hel del framöver, och vi vill utvecklas med den. Därför satsar vi på att utveckla den personcentrerade vården.

Vi vill att sjukvården och organisationen runtomkring i framtiden ska utgå mer från individens perspektiv och behov. Det är också en del i vår övergripande utvecklingsplan Framtidens hälso- och sjukvård, och i regionplanen ingår uppdraget att utveckla den personcentrerade vården. Ett personcentrerat förhållningssätt behöver genomsyra i alla delar av organisationen – inte bara vården.

Byta perspektiv

Personcentrerad vård handlar om att byta perspektiv. I dag ser vi oftast sjukdomen istället för personen. Det personcentrerade förhållningssättet innebär att du som patient involveras på ett annat sätt i diskussioner, beslut och hälsoplan. I dag utgår vården ofta från ett ”vad?” och ser till sjukdom, diagnos och behandling i första hand. Med ett personcentrerat förhållningssätt utgår vi istället från ett ”vem?” och ser till hela dig som människa, din livssituation, resurser, förmågor och det stöd som finns (eller saknas) från närstående och sociala nätverk.

Små och stora förändringar

Genom att förbättra arbetsättet till att bli mer personcentrerat kan vi ge dig som patient bästa möjliga förutsättningar att göra val kring din hälsa och vård. I vardagen kan du komma att märka små skillnader i hur vårdpersonal arbetar. Bland annat i sättet de lyssnar på och bemöter dig, vilka frågor som ställs, och hur ni kommer överens om din vårdplan och behandling. Bakom kulisserna sker större förändringar på både kort och lång sikt, bland annat i hur vi bygger och inreder lokaler, hur journalsystemet ser ut och används och hur vi tillhandahåller information.

För att ge utvecklingsarbetet de bästa förutsättningarna har vi startat en grupp som kallas utvecklingscentrum för personcentrerad vård. De fungerar som ett nav för att inom organisationen sprida kunskap om och inspirera till ett personcentrerat förhållningssätt.

Kontakt

Hör gärna av dig om du som patient, närstående, invånare eller medarbetare i någon annan region vill veta mer om vad personcentrerad vård innebär i Region Blekinge. Kontakta utvecklingscentrum för personcentrerad vård via e-post personcentreradvard@regionblekinge.se om du har frågor eller funderingar.

Hittade du informationen du sökte?