Pågående forskning: nära vårdens vardag

Region Blekinge satsar på forskning inom områden som ligger nära vårt möte med patienter och invånare i Blekinge.

Forskning kring dyspné, syrgas och symptomlindrande behandling

Bakgrund

Andnöd (dyspné) är vanligt i befolkningen och en ledande orsak till lidande vid svår sjukdom men är bristfälligt studerat.

Syfte

Att ta fram evidens kring orsaker till symptom, främst dyspné, i befolkningen och vid olika sjukdomar samt att ta fram evidensbaserad behandling.

Frågor

1.Vilka faktorer bidrar till dyspné och lidande i befolkningen och vid svår sjukdom?

2.Hur ska vi bäst mäta dyspné i forskning och kliniskt arbete?

3. Hur kan vi bättre behandla symptom med fokus på dyspné?

Typ av projekt och data

Jag ingår i ett internationellt forskningsnätverk kring dyspné (Australien, Norge, Tyskland, UK, USA) och medverkar och leder ett flertal projekt inom epidemiologi (analys av databaser), intervjustudier, laboratoriestudier (såsom klinisk fysiologi), och kliniska behandlingsstudier. Nätverket har tillgång till stora mängder data kring flera frågeställningar. Jag leder även forskning utifrån det unika svenska Andningssviktsregistret (Swedevox). Där finns data kring patienter med andningssvikt (hemsyrgas, ventilator, CPAP) i Sverige sedan 1987. Jag är även aktiv inom stora befolkningsstudier i Europa och Sverige. Vi har publicerat i ledande tidskrifter såsom BMJ, Lancet Resp Med och New England Journal of Medicine.

Kontakt

Vi är öppna för samarbeten på olika nivåer: examensprojekt, ST-projekt, intresse av forskning/idéer; doktorandstudier; post-doc; pmekstrom@gmail.com

Improving pharmacological care in the elderly population

Kristine Thorell, Leg Apotekare, Doktorand Lundsuniversitet.

Läkemedelsrelaterade sjuklighet och allvarliga läkemedelsbiverkningar som leder till sjukhusinläggningar har studerats i fler talet studier. Allvarliga läkemedelsbiverkningar är en av de största enskilda orsakerna till oplanerade sjukhusinläggningar. Studier visar att 10-30 % av inläggningarna via medicinakuten är läkemedelsrelaterade. Man har även funnit att 30-50 % av läkemedelsbiverkningar är förutsägbara pga läkemedlets farmakologiska egenskaper alltså typ A biverkningar. Orsakerna till allvarliga läkemedelsrelaterade sjukhusvistelser är komplexa och många. Det är allt ifrån felaktigt användande/administrerande av läkemedel, fel dos, fel läkemedel i förhållande till patientens fysiologiska förutsättningar etc.

För att förbättra läkemedelsanvändningen, hälsan och livskvaliteten hos äldre har det på gjorts och görs nationella satsningar på äldre multisjuka patienter
TeleUlcer - Telemedicin och RiksSår - modern sårbehandling för patienter och personal

Bakgrund

Svårläkta sår är en av våra folksjukdomar, där hög ålder är den främsta riskfaktorn. Patienter med svårläkta sår behandlas inom olika vårdinstanser, där samarbete och fungerande teknik är av betydelse för sårläkning. De olika vårdinstanserna har oftast olika journalsystem som inte är sammanlänkade, vilket utgör svårigheter vid dokumentation och för kontinuiteten i behandlingen. För att underlätta kommunikationen mellan olika vårdinstanser kan telemedicin användas enligt dansk modell. Telemedicin innebär att ge medicinsk vård på distans (tele=avlägsen). I detta projekt avser telemedicin användandet av videokommunikation via surfplatta mellan patient och läkare. På Sårcentrum Blekinge behandlas patienter från hela länet, från primärvård, slutenvård, kommunerna eller privata boenden.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka om läkarkonsultation via surfplatta minskar tid till diagnos, ökar läkartillgängligheten, minskar sårläkningstid, påskyndar insättning och uppföljning av smärtlindring, ökar patienters livskvalitet mätt med EQ–5D, förbättrar säkerheten för dokumentation i patientens journal, påverkar personal– och patientnöjdhet/följsamhet och besparar patienter/personal resor till/från läkarbesök.

Studiedesign

Projektet innefattar 4 delstudier:

STUDIE 1: Kan telemedicin minska tid till diagnos och på så sätt bidra till korrekt behandling och snabbare sårläkning?

STUDIE 2: Kan telemedicin öka livskvaliteten genom att påskynda insättning/uppföljning av smärtlindring?

STUDIE 3:
Påverkar telemedicin personal– och patientnöjdheten/följsamheten?

STUDIE 4:
Kan telemedicin säkerställa dokumentation i patientens journal/nationellt kvalitetsregister?

Metodik

Forskningsetisk ansökan är godkänd. Samtliga delstudier innefattar 100 patienter med svårläkta sår som kommer för nybesök på Sårcentrum, konsekutivt inkluderade i studien, mellan okt 2014 t o m sept 2016. Kontrollgruppen utgörs av patienter registrerade i RiksSår under samma tidsperiod.

Patienterna kommer med såransvarig sköterska till förundersökning, som sker på Sårcentrums sjuksköterske- mottagning. Vid förundersökningen sker cirkulationskontroll i benen, fotografering av sår, mätning av sårstorlek, smärtskattning enligt VAS, Eq5d (hälsoenkät) och anamnes enligt Rikssårsmall. Läkarbesök via surfplatta bokas. Vid läkarbesöket fastställs diagnos och behandlingsstrategi, liksom dokumentation i behandlande sköterskas journalsystem. Utvärdering av läkarmötet via surfplatta sker via frågeformulär efter läkarbesöket till patient och personal. Tid till diagnos, tid till läkarbesök och sårläkningstid registreras. Avstånd och tid för att ta sig till och från sjukhuset registreras.

Projektets kliniska nytta

För patienterna kan projektet medföra snabbare sårläkning och minskad smärta pga tidigare insatt smärtlindring, ökad läkartillgänglighet, säkerställd kontinuitet i behandlingen och ökad säkerhet i dokumentation mellan vårdinstanser.

Hanna Wickström
Specialist i allmänmedicin
Sårcentrum Blekinge
Doktorand Lunds Universitet
Hanna.wickstrom@regionblekinge.se
0734471348
0454-733481

Hjälpte informationen på sidan dig?