Blekinge kompetenscentrum

Blekinge kompetenscentrum är en del av regionstabens planeringsenhet. Vi genomför uppdrag inom tvärvetenskaplig forskning, samverkan, utveckling, utbildning och spridning av kunskap. På detta sätt bidrar vi till regionens vision, "den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa".

På Blekinge kompetenscentrum finns ett medicinskt bibliotek, kompetens inom utredning, projektledning, forskning, ett vetenskapligt råd, samt gästarbetsplatser och utbildningslokaler. ​

Forskning och utveckling

Blekinge kompetenscentrum är en del i regionens verksamhet för kontinuerlig kunskapsutveckling inom forskning. Detta sker genom att erbjuda kompetens inom vetenskaplig metodik, analys, undervisning och handledning.

Vidare främjas en tvärprofessionell samverkan inom Region Blekinge och med externa aktörer inom forskning. Detta sker bland annat genom ett Forsknings- och utvecklingsavtal (FoU) som är ett samverkansavtal mellan Region Blekinge och länets fem kommuner rörande socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. FoU bidrar till att vara en brobyggare mellan akademi och praktik, skapar dialog och är en mötesplats för huvudmännen i gemensamma frågor. ​

Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket är ett fackbibliotek, med inriktning mot bland annat medicin och vård. Vi erbjuder, förutom tryckta böcker, e-resurser som databaser, tidskrifter, e-böcker och behandlingsguider.​

Vi hjälper gärna till med handledning när det gäller informationssökning och referenshantering. I biblioteket finns också lärcentrum med datorer, vid användning för studier och föreläsningar.​​

Utredningar

Arbetet med utredningar innebär att sammanställa kunskapsläget, komplettera med praktiska erfarenheter, analysera och att ge bedömningar i svåra frågeställningar. Resultatet av beslut och andra åtgärder kan följas upp med utvärderingar av hur väl man nått sina målsättningar. Bred kompetens för utredningar och utvärderingar finns på Kompetenscentrum i samverkan med andra verksamheter i Region Blekinge. ​​

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet ger anslag för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. Vetenskapliga rådet verkar för god kvalitet i forsknings-och utvecklingsarbetet​ och att den forskning och utveckling som bedrivs i Region Blekinge håller hög nationell standard.

Anslagen ska i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Region Blekinge. Hos Vetenskapliga rådet kan du söka större medel, medel för tidsbegränsade kortare projekt, samt för projektplan inför kommande forskarstudier​​.

Hjälpte informationen på sidan dig?