Vi hjälper dig med din ansökan till Regionalfonden Skåne - Blekinge

Har du en projektidé på gång? Kontakta Region Blekinge för att tidigt få en dialog om hur idén passar in i de regionala strategier som ligger till grund för den kommande bedömningen. Vi kan också hjälpa er se hur er idé passar med andra pågående satsningar i Blekinge.

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret för Blekinge och ska bistå de förvaltande myndigheterna i beredningen av ansökningarna. För att Region Blekinge ska kunna hjälpa projektförslag på bästa sätt vill vi ha en dialog i ett tidigt skede, i god tid innan ansökan skickas in.

Skicka kontaktuppgifter och information om projektidén till projektkontoret@regionblekinge.se så kommer en handläggare att kontakta dig. Ange hur ni ser att projektidén passar in med strategiernas utpekade områden. Ange även gärna vilket stöd ni ser att ni har behov av. Vi återkommer så snart vi kan.

I Blekinges innovationsstrategi  Pdf, 2.1 MB.och i den regionala utvecklingsstrategin finns de huvudsakliga strategiska grunderna för sökande från Blekinge. Läs på! Alla satsningar ska ligga i linje med mål eller prioriteringar i Blekinges tre specialiseringsområden. Mer om dessa, samt agendor och analyser av respektive område hittar du här. Innovation - Region Blekinge

Region Blekinge kan stödja en projektidé på flera olika sätt

  1. Medfinansiering i projekt. Regionala utvecklingsnämnden har regionala och statliga medel att fördela för strategiskt prioriterade satsningar för Blekinge. Det finns också andra parter som kan bidra med finansiering, t ex både kommuner och myndigheter.
  2. Bedömning av och råd om projektidéernas strategiska relevans för Blekinge. Tillsammans har parter i Blekinge pekat på prioriterade områden för Blekinges utveckling genom den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge, samt Blekinges smarta specialiseringsstrategi. Därtill finns analyser över mer detaljerade behov av agerande. Länkar till dessa strategier och analyser finns nedan.
  3. Helhetsbild av satsningar och parter i Blekinge. Region Blekinge finansierar organisationer och projekt samt har god kontakt med många parter i Blekinge. Vi kan ge stöd i hur en projektidé behöver kopplas ihop med befintliga satsningar och organisationer för att få en ökad utveckling och relevans.

Ansökningsprocessen

Det är Tillväxtverket som tar emot och hanterar ansökningar. Läs mer här: Utlysningar inom EU-programmet Skåne-Blekinge - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. För mer information om de formella kraven och ansökningsprocessen, kontakta Tillväxtverket. Kontakt EU-program Skåne- Blekinge - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Region Blekinge är del av sekretariatet i Strukturfondspartnerskapet som är den grupp som prioriterar bland inkomna ansökningar efter Tillväxtverkets handläggning. Region Blekinge har tillsammans med Region Skåne skrivit fram regionalfondsprojektet Skåne-Blekinge vilket Regeringskansliet har som underlag i förhandlingarna med EU-kommissionen.

För mer information om beslutsprocessen, kontakta någon av Strukturfondspartnerskapets sekreterare: Johanna.Haward@skane.se och daniel.andre@regionblekinge.se


Översikt av de olika stegen och de olika organisationernas roll i processen:

  1. Dialog. Region Blekinge erbjuder dialog om hur idéer har en regional relevans och hur de passar med andra pågående satsningar i Blekinge.
  2. Ansökan till Tillväxtverket.
  3. Bedömning. Tillväxtverket handlägger ansökan utifrån programmets skrivningar och andra förordningar.
  4. Samråd. Region Blekinge och Region Skåne ger ett utlåtande om ansökan passar med relevanta regionala strategier.
  5. Prioritering. Strukturfondspartnerskapet prioriterar bland inkomna ansökningar.
  6. Beslut. Tillväxtverket fattar det slutliga beslutet.
Hittade du informationen du sökte?