Landsbygdsutveckling

Det övergripande målet för en sammanhållen landsbygdspolitik i Sverige är att nå en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Region Blekinge arbetar strategiskt med utveckling av Blekinges landsbygder och stärker förutsättningarna till attraktiva och väl gestaltade livs- och boendemiljöer i hela länet. Samverkan med andra strategiska områden, nivåer och aktörer är central. I partnerskapet finns representanter från Region Blekinge, Länsstyrelsen, samtliga kommuner, Coompanion och Hela Sverige ska leva.

Partnerskapet arbetar för en hållbar rurban region där olika geografiers styrkor tas tillvara och det finns en naturlig samplanering som stärker hela Blekinges attraktionskraft och resiliens. I en rurban region samspelar urbana och rurala tillgångar på ett sätt så att invånare, företag och besökare nyttjar hela Blekinges potential i ett sömlöst samspel.

Utvecklingsplan för service och landsbygd

Det regionala serviceprogrammet är en underliggande handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge. Handlingsplanen tas fram och genomförs inom partnerskapet för kommersiell service. Det regionala serviceprogrammet trädde i kraft första januari 2023.

Stöd till kommersiell service

Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i områden där servicen är gles. Om det finns särskilda skäl kan stöd också beviljas till varubussar och fackhandelsservice.

Stöd kan lämnas i form av investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag.

Mer information om stöd till kommersiell service.

Hittade du informationen du sökte?