En kvinna och en man samtalar om en uppgift i en bok de befinner sig i en verkstad en man ritar på en vit tavla i bakgrunden.

Kompetensförsörjning

God kompetensförsörjning är en viktig nyckel för Blekinges utveckling. Det stärker Blekinge som en attraktiv plats för arbete och yrkesliv och för arbetsgivare att verka och etablera sin verksamhet i.

Blekinges befokning blir allt äldre – färre ska försörja fler samtidigt som behovet av vård- och omsorg kommer öka. Arbetsgivare har redan idag svårt att rekrytera efterfrågad kompetens samtidigt som det finns många som skulle kunna arbeta som står utanför arbetsmarknaden. Vi kommer behöva tänka nytt om vi ska få ekvationen att gå ihop så att Blekinge kan ha ett expansivt näringsliv och god social service – vi behöver båda. Kompetensförsörjning är en nyckelfråga som är komplex – ingen enskild aktör kan lösa frågan – alla inblandade behöver bidra: arbetsgivare, utbildningsaktörer, individen och främjandesystemet. Utmaningen är att det behöver ske förflyttning i alla delar och det krävs samverkan och samhandling.

Det här behöver hända

För att få bra matchning på arbetsmarknaden behöver det ske förflyttning på flera fronter samtidigt - något som gör det komplext. Grovt kan vi dela in området i tre plan: arbetsgivare, utbildningsaktörer och individer. För att brygga gapet mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden behöver förflyttning ske på alla tre planen. Blekinges aktörer har tagit fram en handlingsplan för att hitta sätt att i samverkan uppnå god kompetensförsörjning i Blekinge.

Läs mer i Blekinges handlingsplan för kompetensförsörjning Pdf, 970.9 kB.

Samverkan vårt viktigaste verktyg

Kompetensförsörjningsfrågan är komplex och lösningen finns i de organisatoriska mellanrummen där vi behöver ha handlingsförmåga även om inte en aktör äger frågan. Det sker bland annat genom samverkan mellan olika politikområden - regional tillväxtpolitik, arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Den nationella strategin för hållbar regional utveckling trycker på vikten av väl fungerande samverkan som bidrar till att insatser inom berörda politikområden kompletterar och förstärker varandra på nationell, regional och kommunal nivå. För att det ska ske krävs en väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande på flera nivåer.

På regional nivå jobbar vi för att ha en kompetensplattform för att möjliggöra dialog och genomförandekraft. Plattformen ska bidra till:

  • strategisk medvetenhet hos de aktörer som ingår i plattformen om vad som behöver hända, vad vi behöver göra och vem som gör vad
  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering,
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Integration - fokus arbete och utbildning

Region Blekinge ingår i det regionala integrationsarbetet där Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter, Länsstyrelsen Blekinge samt länets fem kommuner ingår. Just nu pågår ett arbete att ta fram en integrationsstrategi för Blekinge som är ett policyverktyg för att förverkliga de integrationspolitiska målen på länsnivå samtidigt som den fungerar som policyramverk för länets integrationsinsatser. Den ger bättre förutsättningar för systematisk och välriktad samverkan mellan länets fem kommuner och statliga myndigheter.

I projektet Kompetensintegration Blekinge, där Region Blekinge och regionens fem kommuner ingick, utvecklades arbetssätt och metoder för att utrikesfödda lättare ska komma ut på arbetsmarknaden samt för att underlätta matchning för att utrikesfödda och arbetsgivare ska närma sig varandra i förståelse och förväntan. Resultatet från projektet lever vidare i Blekinges kommuner som fortsätter att samverka och utveckla metoderna.

Det finns en kartläggning Pdf, 533.3 kB. som uppdateras årligen över samtliga pågående och avslutade projekt om integration som gjorts i Blekinge.

Kompetensbehov små och medelstora företag i Blekinge

Våren 2022 genomförde Region Blekinge och näringslivsenheterna i Blekinges fem kommuner en gemensam undersökning för att förstå vad små och medelstora företag har för rekryteringsbehov och vilken kompetens som efterfrågas på lång och kort sikt. Det fanns också frågor om företagens inställning till fortsatt kontakt med kommun och region Blekinge, till exempel om företagen har möjlighet att ta emot praktikanter. Utfallet av undersökningen visar att kompetens- och rekryteringsbehovet är störst bland företag med mer än 10 anställda, men vart tredje av de minsta företagen tror också på ökat kompetensbehov. Störst behov finns, enligt undersökningen, inom tillverkande industri, el- och energibranschen samt data, IT och telekom.

En annan viktig utmaning som vi jobbar med är hur vi kan samverka för att marknadsföra bristyrkesutbildningar, inom alla utbildningsnivåer, för att få fler att utbilda sig till yrken med stark efterfrågan för att underlätta för företag att hitta efterfrågad kompetens.

Kommunikation av bristyrken

För att klara kompetensförsörjningen krävs att individer väljer att utbilda sig och arbeta inom sektorer som har behov av kompetens. En viktig faktor är att veta var jobben finns. Region Blekinge gör tillsammans med Arbetsförmedlingen och Blekinges fem kommuner ett material Tänk om?! ditt drömyrke är ett framtidsyrke för att sprida information om olika bristyrken. Tillsammans arrangerar vi också träffar för coacher och studie- och yrkesvägledare.

Tänk om?!

Validering

Validering innebär att en persons kunskaper, färdigheter och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. Det spelar ingen roll hur, var eller på vilket sätt man har skaffat sig kunskapen.

Validering kan man göra av olika anledningar. Beroende på syftet och målet med valideringen och vilken kunskap man vill validera, används olika ramverk för att bedöma och erkänna kompetensen. Med hjälp av en vägledare kan man ta reda på vilken typ av validering som är aktuell i just sin situation.

Olika kompetenser

Kunskap och kompetens kan man förvärva på olika sätt: formellt, icke-formellt och informellt.

Formell kunskap är kunskap från det formella utbildningssystemet. Den visar man genom exempelvis betyg från grundskolan, sin gymnasieexamen eller genom poäng från högskolan.

Icke-formell och informell kunskap är sådant som man lär sig exempelvis genom studiecirklar, genom att lära sig av kollegor, eller på egen hand. En persons informella och icke-formella kunskap är ofta omfattande. Den kunskapen kan vara svårare att visa på ett rättvisande sätt.

Genom validering kan icke-formell och informell kompetens dokumenteras, bedömas och erkännas.

Validering är en process

Validering är en process som kan ha olika syften. Processens steg är de samma, men kan innehålla olika metoder och tillvägagångssätt. Därför kan valideringsprocessen se lite olika ut för varje individ.

När valideringen är klar kan det vara värdefullt att träffa en vägledare för att se vilka vägar det finns att gå vidare på.

Ett första steg är att identifiera kompetensen, och att samla ihop all information om detta till exempel dokument från utbildningar, olika arbetslivserfarenheter och arbetsuppgifter. Nästa steg innebär att kompetensen bedöms. Vilken nivå har kunskaperna? Slutligen kan valideringen leda till att kompetensen erkänns mot ett nationellt ramverk, exempelvis kunskapsmålen i en gymnasiekurs eller certifikat enligt en branschstandard. För bedömning och erkännande kan man behöva göra särskilda prov.

Vem kan få sina kunskaper validerade?

Validering kan göras av den som har skaffat sig tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom ett eller flera områden. Genom samtal med en vägledare kan man få hjälp att avgöra om det finns tillräckligt med kunskaper för att göra en validering.

Vart vänder jag mig?

Om du överväger att genomföra validering eller vill veta mer om hur validering går till kan du vända dig till studie- och yrkesvägledare vid KomVux (eller motsvarande) i din kommun.

Utländsk utbildning

Om du har utbildning från utlandet kan du vända dig till Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats. för att få en bedömning av vad din utbildning motsvarar i Sverige.

Hittade du informationen du sökte?