Trädillustration med texten Vi blir det vi gör tillsammans

Växtplats Blekinge - önskat läge

Framtidens Blekinge är starkt präglat av öppenhet, framåtanda, kreativitet och innovationskraft. Människor flyttar hit och företag etablerar sig här. Här finns allt inom räckhåll – en variation av livsmiljöer i kombination med ett rikt utbud av arbeten och utbildningsmöjligheter. Vi samarbetar med varandra,såväl inom länet som med andra regioner och organisationer i Sverige och i våra grannländer. Blekinges gynnsamma geografiska läge, med närhet till både storstadsregioner och kontinenten, gör att besökare från hela världen kommer hit för att upptäcka en mångfald av natur, kultur, miljöer och möjligheter.

Ett hållbart Blekinge har individens välmående i fokus och erbjuder ett gott och tryggt liv. Det finns ett brett och varierat utbud av attraktiva och väl gestaltade boendemiljöer, i städer, skärgård och
skogs- och landsbygd. Blekinges invånare har god tillgång till förstklassig vård, omsorg, skola och
kommersiell service. Ett utvecklat samarbete mellan aktörer skapar möjlighet till en hög, jämlik och
jämställd livskvalitet för alla invånare. Vårt aktiva föreningsliv bidrar till en god folkhälsa och ett rikt
fritidsliv för invånare i alla åldrar samt främjar ett demokratiskt samhälle.

Vi har hög tillit till varandra och alla känner sig trygga och delaktiga i samhället. Känslan av sammanhang och gemenskap är stark. Blekinge är ett samhälle som skapar möjligheter för alla – oavsett individuella förutsättningar. Kreativa idéer och uttryck uppmuntras och tas tillvara, liksom öppenhet, tolerans och ifrågasättande av begränsande normer.

Transporter och kommunikationer är hållbara och sker med klimatneutrala transporter och energieffektiva transportslag. Det är lätt att förflytta sig och naturen är tillgänglig för alla. Här finns något för alla – kulturliv, restauranger och nöjesutbud, möten mellan människor och ett brett utbud av
fritidsaktiviteter. Blekinges invånare har goda förutsättningar för en sund livsstil och en god hälsa.

Blekinge utgör en gemensam arbetsmarknadsregion med god uppkoppling till närliggande tillväxtmotorer och med ett starkt och växande näringsliv. Väl utbyggda kommunikationer och digital infrastruktur gör det möjligt att bo var som helst i länet och kunna arbeta, driva företag, utbilda sig och delta i fritidsaktiviteter i eller utanför länet.

Näringslivet är dynamiskt, innovativt och internationellt och lockar välutbildad kompetens från hela världen samtidigt som vi i högre grad nyttjar potentialen hos länets invånare. Vårt näringsliv
har god konkurrenskraft. Det startas många nya företag varje år och näringslivsstrukturen utgörs
av en mix av olika företag. I Blekinge finns det växtkraft och ett rikt utbud av jobb och utbildningar.

Alla barn i Blekinge får en god start i livet med jämlika och jämställda uppväxtvillkor och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Skolan är en hälsofrämjande arena med trygga och kreativa utbildningsmiljöer. Skolan förbereder elever för vuxen- och arbetslivet med fokus på individens utvecklingsförmåga. Vi som bor i Blekinge har möjlighet att utvecklas genom hela livet med nya kunskaper och färdigheter. Genom livslångt lärande har vi förmåga att anpassa oss till förändringar i omvärlden. Vi växer som samhälle och som individer.

 

Tillsammans kan vi utveckla Blekinge till en växtplats där fler människor lever, arbetar och utvecklas.

Illustration av en grupp med människor
Hittade du informationen du sökte?