Om Sydostlänkenintressenterna

Sydostlänkenintressenterna arbetar till sammans för att få järnvägen mellan Olsofström och Älmhult upprustad.

Syfte

Sydostlänkens sammanslutning av medlemmar arbetar för att få järnvägen mellan Olofström och Älmhult upprustad och elektrifierad och att den felande länken till Blekinge kustbana byggs ut. Den samhällsekonomiska nyttan av detta är positiv konstaterar Trafikverket i järnvägsutredningen 2013. Dels moderniserar man den nuvarande järnvägen som är livsavgörande för Volvo Cars globala produktion och dels uppstår en helt ny transportkedja i järnvägssystemet genom kopplingen till Blekinge kustbana. Detta ger svensk industri och företag i vår region och vidare i Sverige en systemlösning för godstransporter i sydostlig riktning för internationell handel som inte funnits tidigare. Sydostlänken kan också möjliggöra persontrafik för en ökad arbetsmarknad i mötet mellan tre regioner.

Historik

Arbetet med att utveckla Sydostlänken har pågått sedan 1994. Intressentgruppens medlemmar har varierat något över tiden men flertalet har verkat sedan start. Banverket föreslog redan i underlaget till länsplanerna för perioden 1998-2007 att den befintliga järnvägen skulle elektrifieras och bedömde detta som mycket angeläget eftersom det var lönsamt.

I Trafikverkets kapacitetsutredning 2012 fanns Sydostlänken med i ”godspaketet” med prioritet 1 inom utvecklingsnivå hög. Järnvägsutredningen i nationell plan 2010-2021 redovisade ett antal möjliga järnvägssträckningar varefter Trafikverket fattat beslut om fortsatt inriktning. En unik slutsats är att järnvägsutbyggnaden för godstrafik är samhällsekonomisk lönsam, sannolikt mycket lönsam. Trafikverket gör bedömningen att Sydsostlänken bör prövas inför nästa planöversyn 2018.

Av regeringens uppdrag till Trafikverket 2015 inför inriktningsplaneringen och ny planperiod framgår att Sydostlänken uppfyller viktiga förutsättningar som regeringen lagt fast.

Sydostlänkenintressenterna har initierat och verkat för att ett flertal underlag har tagits fram för Sydostlänken, däribland dessa;

  • Traffic forecast Sydostlänken, final report 2007, East West Transport Corridor.
  • Sydostlänken, Olofström-Blekinge kustbana, beslutsunderlag 2007 med tillhörande Funktions- och teknikutredning 2007, slutrapport 2008.
  • Systemanalys Sydöstra Sverige med fokus på järnvägsgodstrafik, 2008.
  • Förstudie och järnvägsutredning Sydostlänken, Trafikverket 2013
Hittade du informationen du sökte?