En dubbeldäckarbuss åker längs en väg med träd i bakgrunden.

Kollektivtrafik

Region Blekinge har det strategiska ansvaret att utveckla kollektivtrafiken i Blekinge. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar regelbundet om ny version av trafikförsörjningsprogrammet som anger mål och riktlinjer. Blekingetrafiken upphandlar, verkställer och marknadsför bussar, tåg, båtar och behovsstyrd trafik inom dessa ramar.

Kollektivtrafiken bedrivs i huvudsak under varumärket Blekingetrafiken men sedan 2012 finns även kommersiell regional busstrafik i Blekinge. Region Blekinge har ansvaret att analysera resbehov och planera trafiken för att erbjuda kommunikationer som främjar Blekinges utveckling. Kollektivtrafiken ska binda samman Blekinge, koppla ihop oss med våra grannlän, erbjuda resmöjligheter till stora målpunkter samt täcka lokala resbehov.

Blekingetrafiken hanterar också tillstånd och planering av länets färdtjänst. Ett viktigt samarbete sker med grannregioner gällande trafik över gränserna. Trafikverket och kommunerna är centrala samarbetspartners gällande infrastruktur.

Remiss av nytt trafikförsörjningsprogram pågår

Regionstyrelsen beslutade 31 januari om en remissversion av ett nytt trafikförsörjningsprogram där ramar och riktlinjer för utformningen av kollektivtrafiken beskrivs. Du hittar förslaget nedan och en beskrivning av hur du gör för att lämna kommentarer och synpunkter.

Hittade du informationen du sökte?