vindkraftverk hav

Energiförsörjning

Energiförsörjning är en grundpelare i det moderna samhället och en nödvändighet för utveckling. En stor del av den miljöpåverkan vårt samhälle orsakar har en koppling till vår energianvändning. Därför är energiförsörjningen också central i den gröna omställningen och en viktig del av Region Blekinges regionala utvecklingsarbete.

Elektrifiering är huvudspåret för den gröna omställningen. Det är den mest tillgängliga och i många fall mest effektiva metoden för att i snabb takt fasa ut den kvarvarande användningen av fossila energiflöden i främst industri, transporter och jordbruk. Elektrifieringen leder till en snabbt ökande elanvändning i Sverige. En period på 35 år med nästan konstant elanvändning från år till år ersätts nu med en ökning omkring 35% på bara fyra år. Konkurrensen om den gröna och fossilfria elen ökar när både befintliga industrier och nyetableringar slåss om tillgänglig effekt.

Kraftkommission Blekinge

Idag används mycket mer elenergi än vad som produceras i Blekinge. Ca 70% importeras, mestadels norrifrån. Trots att mycket solenergi installeras ökar efterfrågan ännu mer när industrin fortsätter växa, nya bostadsområden byggs, Försvarsmakten expanderar sin verksamhet och så vidare.

I Sverige har ingen aktör formellt ansvar för att säkerställa ny elproduktion. Genom Kraftkommission Blekinge samlar Region Blekinge kommuner, näringsliv, Försvarsmakten, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer för att säkerställa tillskott av mer elproduktion i och i närheten av Blekinge. Det är viktigt för att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser, försörjningstrygghet och en god krisberedskap.

Nätutveckling Blekinge

Utöver ny elproduktion krävs tillräcklig kapacitet i våra elnät. Utbyggnad av elnät är komplext och tar tid. Tidig dialog, prognoser och planering mellan nätbolag, kommuner och näringsliv är nödvändigt för att möta behoven i den takt de uppstår. Även andra lösningar, som användarflexibilitet och effektbaserade nätavgifter, kan påverka tillgången på elnät.

Region Blekinge leder arbetsgruppen Nätutveckling Blekinge, där länets distributionsnätsbolag, Energikontor Syd och Energiföretagen tillsammans möts för att dela erfarenheter och bygga kunskap om dagens och morgondagens utmaningar.

Inom Live In Blekinge driver Region Blekinge utveckling av ett modellverktyg för eleffektprognoser. Arbetet genomförs inom Regionsamverkan Sydsverige och de prognoser som tas fram kring elanvändning och effektbehov ska komma Regionen, Blekinges kommuner och nätbolag till nytta för nödvändig planering och samverkan.

Kommunal och regional energiplanering

Trots att elenergi för oss är osynligt kräver vårt kraftsystem plats i samhället. Kraftverk, kraftledningar och nätstationer behövs. Regeringens planeringsmål för svensk elanvändning, tillsammans med ett flertal prognoser från andra aktörer, pekar mot en mer än fördubblad elanvändning inom 20 år. Mer el kräver mer plats.

Kommunerna har planmonopol och ansvarar för den fysiska planeringen inom sina geografiska gränser. Etablering av exempelvis ny elproduktion i form av vindkraft eller solkraft kan underlättas genom att de tydligt ingår i den kommunala planeringen. Även områden som sträcker sig över kommungränser kan vara relevanta, där ett regionalt planeringsperspektiv träder in.

Region Blekinge avser i samarbete med Länsstyrelsen och Blekinges kommuner arbeta med att utveckla energiperspektivet i samhällsplaneringen.

Hittade du informationen du sökte?