Gestaltad livsmiljö

 Gestaltad livsmiljö är en ny samlad politik som antogs 2018 av regeringen. Det handlar om det som finns omkring oss: bostäder, arbetsplatser, skolor och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg.

Genom sitt offentliga uppdrag att driva vård- och omsorg, kollektivtrafik och regional utveckling för det allmänna, har regionerna ett ansvar att verka för en god livskvalitet för alla medborgare. Det som påverkar den fysiska livsmiljön - platserna och hur dessa hänger samman - blir då också relevant att arbeta med. En region arbetar både direkt och indirekt med att forma eller skapa förutsättningar för en god livsmiljö för invånarna. Direkt genom byggande av vårdmiljöer och vid infrastruktursatsningar.

Ny regional utvecklingsstrategi, kallad Växtplats Blekinge, pekar ut behovet av att utveckla attraktiva, hållbara och väl gestaltade livsmiljöer utifrån Blekinges unika förutsättningar. Region Blekinge bevakar utvecklingen av politiken för gestaltad livsmiljö och vad detta kommer att innebära för fortsatt arbete för regionen.

En arbetsgrupp har bildats för att kontinuerligt arbeta med information, kunskapsspridning, dialog och samverkan med berörda aktörer inom gestaltad livsmiljö både nationellt och i länet, såsom Blekinges kommuner, Länsstyrelsen Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Boverket och ArkDes. Exempel på insatser som har genomförts hittills är fortbildningskurs på Blekinge Tekniska Högskola kring stads- och konstnärliga processer (samarbete mellan BTH, Region Blekinge och Statens Konstråd), samt föreläsningar och konferens på temat gestaltad livsmiljö via Konst i Blekinge (plattform för utveckling av bild- och konstområdet i länet som drivs av Region Blekinge).

Gestaltad livsmiljö handlar om hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv på olika sätt formar samhället och invånarens vardag, och hur de kan bidra till att lösa och diskutera samhällets utmaningar.

Länkar till nationella aktörer

Hjälpte informationen på sidan dig?