Burning Mouth Syndrome, diagnostik och behandling

Bakgrund

Burning Mouth Syndrome (BMS) karaktäriseras av en brännande, svidande smärta i tungan och övriga slemhinnor i munhålan. Den är ofta mycket besvärande och associerad med känsla av muntorrhet och smakförändringar och drabbar oftast menopausala och postmenopausala kvinnor. Munsveda kan orsakas av olika faktorer och tillstånd men BMS kännetecknas av en brännande smärta trots en kliniskt frisk slemhinna, där inget lokalt eller systemiskt fynd kan förklara smärtan. BMS har en komplex patofysiologi med en kombination av lokal degeneration av perifera nervfibrer, förändringar i det centrala smärtmodulerande nervsystemet och psykosociala faktorer. Patienter med BMS har ofta ett betydande lidande med allvarlig påverkan på livskvalitet. Idag finns det olika klassificeringssystem och diagnoskriterier för BMS men inget av dessa är validerade. Det finns inte heller några etablerade välbeprövade behandlingsalternativ. Topikal behandling med klonazepam och capsaicin har dock lovande resultat men litteraturen är fortfarande ytterst begränsad. Det finns således uppenbara kunskapsluckor vad gäller diagnostik och behandling av BMS.

Syfte

Projektet avser att utvärdera, optimera och utveckla diagnostiken för Burning Mouth Syndrome (BMS) och utvärdera behandlingseffekt av topikal behandling med Klonazepam och topikal behandling med capsaicin på patienter med BMS.

Projektets delarbeten

1. Somatosensoriska förändringar i oral mucosa och extraoralt enligt kvalitativ somatosensoriskt test (QualST), salivflödesmätning samt klinisk undersökning av smakförändringar hos patienter med BMS, patienter med temporomandibulär dysfunktion (TMD) och friska individer.

2. Klinisk användbarhet, sensitivitet, specificitet av diagnostiska kriterier för BMS enligt International Classification of Orofacial Pain (ICOP), ICHD-3, ICD11 och World Workshop of Oral Medicine 2019.

3. Effekt av topikal behandling med klonazepam och topikal behandling med capsaicin på patienter med BMS, i en n-of-1-studiedesign med fokus på smärtintensitet, konsekvenser av smärta, käkfunktion, patienters egen preferens, upplevelse och erfarenhet.

4. Långtidsuppföljning (6 månader) av behandling med klonazepam eller capsaicin där samma utfallsmått studeras.

Klinisk relevans

Detta projekt kommer att ge ny, sedan länge efterfrågad och viktig kunskap om diagnostik och behandling av BMS, i relation till patient-centrerade faktorer av betydelse. Den diagnostiska processen och omhändertagandet av denna patientgrupp kommer potentiellt att optimeras av den kunskap som erhålls genom det aktuella projektet.

Kontakt

Mohamed El-Rubaiy

Övertandläkare och specialist i Bettfysiologi, Folktandvården Blekinge.
Doktorand, Orofacial Smärta och Käkfunktion, Malmö Universitet.

Hittade du informationen du sökte?