Riktad screening för att minska insjuknandet i munhålecancer

Tidig upptäckt av cancer och fortlöpande kontroll av potentiellt maligna förändringar i munslemhinnan minskar sjukdomsbördan och kan även rädda liv. Cirka1 200 personer drabbas av cancer i mun och svalg årligen i Sverige. Mortaliteten är hög vid försenad diagnostik och efter behandling är livskvaliteten försämrad med betydande smärta, tal-, tugg och sväljnings-svårigheter med stark påverkan på livskvalitet.

Den första bedömningen verifieras rutinmässigt med ett vävnadsprov. Vid uppföljande kontroller görs vanligen en visuell bedömning, men ett cellprov som borstas från munslemhinnan skulle kunna ge ytterligare information om svåra cellförändringar eller tidigt stadium av cancer med tidig insättning av behandling.

Med ändrad klinisk praxis och introduktion av borstprover för cytologibedömning plus en objektiv AI-understödd diagnostik ökar chansen att hitta svåra cellförändringar eller cancer tidigt.

Vi avser att

A: följa patienter under 5 år och visa att kontroller med cellprov ger förbättrad diagnostik av svåra cellförändringar och därmed påvisa en reduktion av cancerutveckling, jämfört med den grupp som erhåller visuella kontroller enligt rutin.

B: påvisa att digitaliserad cytologi från munslemhinna av skannade mikroskopglas kan bedömas via bildskärm och ersätta traditionell mikroskopi och använda cellproverna för vidareutveckling av ett objektivt AI-system för att hitta avvikande celler baserad på förståelig djupinlärning

C: med hjälp av AI studera retrospektivt om tidigare tagna borstprover visar MAC, (med malignitet associerade celler) hos de patienter som under studien utvecklat cancer

D: analysera hur specialistens beslut påverkas av erhållna svar från vävnadsprov respektive cellprov.

Lösningen är tidig upptäckt och tidig behandling. Vi önskar studera om detta kan uppnås vid riktad screening av potentiellt maligna orala förändringar med uppföljande kontroller och borstprov som komplement till vävnadsprov.

Folktandvården Region Blekinge stödjer denna multicenterstudie omfattande 1 000 patienter rekryterade via käkkirurgiska och oralmedicinska enheter vid regional tandvård i Sverige.

Etikprövningsmyndigheten: Dnr 2022-01545-01.

Forskargruppen består av professor em Jan Hirsch, Folktandvården Region Stockholm, forskningsstrateg Kristina Edman, Folktandvården Region Dalarna, professor Joakim Lindblad, Centrum för Bildanalys, Uppsala Universitet, professor Bengt Hasseus, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, forskningshandledare Christina Runow Stark, Folktandvården Region Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?