Våld i nära relationer

Våld i nära relationer orsakar stort lidande och bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Vården har en viktig roll i att tidigt upptäcka våldsutsatta och hjälpa dem till rätt vård, stöd och behandling. Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett jämställdhetsproblem. Världshälsoorganisationen (WHO) har klassat våld mot kvinnor som ett globalt folkhälsoproblem. Ett adekvat stöd från samhällets olika aktörer kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Våld syns inte alltid utanpå och kan vara svårt att berätta om. Det gör att utsatta personer kan söka vård flera gånger, utan att grundorsaken till ohälsan upptäcks. Därför är det viktigt att vården ställer frågor om våld och har rätt kunskap och resurser att möta behoven.

Våld i nära relationer orsakar stort lidande och bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Vården har en viktig roll att tidigt upptäcka våldsutsatta och hjälpa dem till rätt vård, stöd och behandling.

Olika former av våld

Fysiskt våld kan vara örfilar, knuffar, slag, sparkar.

Psykiskt våld innebär kränkningar, hot och trakasserier som syftar till att dominera, kontrollera eller förödmjuka den man utsätter

Sexuellt våld kan vara att tvingas bevittna eller genomföra sexuella handlingar mot sin vilja.

Latent våld innebär att det finns en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Ekonomiskt våld handlar om att skaffa sig makt och kontroll över en annan människa genom ekonomiska medel. Detta kan exempelvis vara att man inte tillåts att ha eget bankkonto, att våldsutövaren tar lån i den utsattas namn och kan bidra till att den utsatta inte ha ekonomi att lämna relationen.

Materiellt våld kan vara att våldsutövaren förstör ägodelar av betydelse. Det är inte ovanligt att husdjur hotas och utsätts, och därigenom försvårar för den utsatta att lämna.

Omsorgssvikt är att en person som är beroende av stöd och hjälp i vardagen inte får det. Särskilt utsatta är barn, person med funktionsnedsättning eller äldre med omvårdnadsbehov.

Ett viktigt stöd i Region Blekinges arbete med våld i nära relationer är våra lokala riktlinjer.

Lokala riktlinjer

Inom Region Blekinge samordnas arbete mot våld i nära relationer och sexuella övergrepp av folkhälsostrateger, vänligen se kontakt nedan. Den finns en tvärprofessionell arbetsgrupp inom Region Blekinge som arbete med kompetensutveckling och rutiner kopplat till våld i nära relation. Region Blekinge samverkar med övriga aktörer i Blekinge genom det regionala nätverket "Ett Blekinge fritt från våld".

Hittade du informationen du sökte?