Hälsoval Blekinge

Hälsoval Blekinge är en vårdvalsmodell för primärvård enligt lagen om valfrihetssystem. Intresserade vårdgivare är välkomna att ansöka om att få ingå i Hälsoval Blekinge.

Hälsoval Blekinge utgår från att primärvården ska vara ett förstahandsval för invånaren vid behov av vård. Vårdenheter inom Hälsoval Blekinge ska genom hög tillgänglighet, behovsanpassad vård och god kvalitet ge medborgarna den bästa möjliga hälso- och sjukvården.

Alla vårdgivare som uppfyller de av regionerna beslutade kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig i länet och erhålla offentlig ersättning, enligt lagen om valfrihetssystem. Grunderna i vårdvalssystemet är att ersättningen följer den enskildes val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Varje region beslutar om innehållet i uppdraget och ersättningens utformning. Regionerna har även möjlighet att precisera de krav som vårdgivaren ska uppfylla utifrån vad som anges i hälso- och sjukvårdslagen.

För att få bedriva en verksamhet inom Hälsoval Blekinge krävs att Region Blekinge först godkänt verksamheten. Detta sker genom ett godkännandeförfarande. I godkännandeprocessen ska en fördjupad dialog ske mellan vårdgivaren och Region Blekinge. En verifiering om att vårdgivarens verksamhet uppfyller kraven för att få ingå i Hälsoval Blekinge ska således ske innan ett avtal kan undertecknas.

Vårdgivare som fått sin vårdenhet godkänd av Region Blekinge har sedan rätt att teckna ett avtal om att bedriva verksamhet utifrån "Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge". Efter att vårdgivaren har ingått ett avtal med Region Blekinge har vårdgivaren rätt att starta sin verksamhet och marknadsföra verksamheten för invånare i Blekinge.

Välkommen med ansökan!

Hittade du informationen du sökte?