Allt inför ansökan och avtalsskrivning

För att få bedriva en vårdenhet inom Hälsoval Blekinge krävs att Region Blekinge först godkänt verksamheten. Detta sker genom ett godkännandeförfarande.

Vårdgivare som fått sin vårdenhet godkänd (läs mer under Så här ansöker du) av Region Blekinge har sedan rätt att teckna ett avtal med regionen (privata vårdgivare) eller teckna en vårdöverenskommelse (offentliga vårdgivare) om att bedriva verksamhet utifrån Hälsoval Blekinges uppdragsbeskrivning och regelbok för godkännande.

Med vårdgivare avses i detta sammanhang den som har ansvar för och bedriver hälso- och sjukvård i offentlig eller privat regi på primärvårdsnivå vid en vårdenhet. Med vårdenhet avses i detta sammanhang en organisatorisk enhet som har tecknat avtal om att ingå i Hälsoval Blekinge.

Intresserade vårdgivare inbjuds härmed att inkomma med en ansökan till Region Blekinge om att få ingå i Hälsoval Blekinge. Länkarna bredvid innehåller de förutsättningar och krav som gäller.

Ansökningar om att få ingå i Hälsoval Blekinge tas emot kontinuerligt.

Hittade du informationen du sökte?