Uppdragsbeskrivning

"Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge" beskriver Region Blekinges vårdvalsmodell Hälsoval Blekinge i detalj.

2009 beslutade Riksdagen att landstingen från och med 2010 ska ha ett vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Ett sådant vårdvalssystem ska följa lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Lagstiftningen ligger tillsammans med bland annat "Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge", till grund för Region Blekinge vårdvalsmodell Hälsoval Blekinge. Innehållet i uppdragsbeskrivningen korrigeras varje år och beslutas av regionstyrelsen.

Uppdragsbeskrivningen och regelboken är skriven med patientens bästa i centrum och ska också tolkas utifrån detta.

Hittade du informationen du sökte?