Återhämtning från stressrelaterad ohälsa kan främjas inom primärvården

Bakgrund

Stressrelaterad ohälsa är ett stort folkhälsoproblem och primärvården har en viktig roll när det gäller vård och rehabilitering för att bidra till återhämtning. Det saknas dock evidensbaserade riktlinjer för hur personer med stressrelaterad ohälsa ska behandlas och rehabiliteras för att stödja en återhämtningsprocess.

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att skapa kunskap om hur återhämtning vid stressrelaterad ohälsa kan främjas inom primärvården samt att utveckla en gruppbaserad omvårdnadsintervention för personer med stressrelaterad ohälsa inom primärvården.

Studiedesign och metod

Doktorandprojektet består av fyra delstudier där de tre första delstudierna har en kvalitativ design och vill utveckla förståelsen för vad som kan bidra till återhämtning vid stressrelaterad ohälsa.

Delstudie 1 har fokus på personer med erfarenheter av att ha återhämtat sig från stressrelaterad ohälsa. Delstudie 2 undersöker patienters erfarenheter av att delta i en befintlig, ej utvärderad, gruppbehandling som vänder sig till patienter med stressrelaterad ohälsa i primärvård. Delstudie 3 fokuserar på erfarenheter från vårdpersonal som vårdat personer med stressrelaterad ohälsa i primärvården.

Inför den fjärde studien, som är en interventionsstudie, kommer det med en samskapande design utvecklas en gruppbaserad omvårdnadsintervention utifrån de tre inledande delstudierna, tidigare forskning och beprövad erfarenhet. Den gruppbaserade interventionen kommer sedan att testas och utvärderas i en fjärde studie med en kvantitativ design.

Förväntad klinisk nytta

De olika delstudierna och doktorandprojektet i sin helhet kan förutom ökad kunskap också bidra med såväl klinisk som samhällelig nytta med vinster för både individ och verksamhet. En gruppbaserad omvårdnadsintervention kan nå fler personer och på så sätt öka tillgänglighet till vård. En intervention med inslag av hälsofrämjande samtal kring levnadsvanor och psykoedukativa interventioner vid stress ökar motståndskraft mot stressrelaterad ohälsa och minskar risken att återinsjukna. En gruppintervention med fokus på delaktighet och att ta vara på individens egna resurser kan dessutom bidra till stärkt självkänsla och nyskapande av relationer med ökad möjlighet till bibehållen effekt av positiva behandlingsresultat.

Kontakt

Markus Sjösten
Psykiatrisjuksköterska och samtalsterapeut
Doktorand i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Hjälpte informationen på sidan dig?