Stillasittande beteende och fysisk aktivitet bland äldre i ordinärt boende

Bakgrund

Åldrande har en betydande inverkan på hälsan, vilket understryker vikten av att bibehålla fysisk funktion och minska ohälsosamt stillasittande bland äldre (65 år eller äldre) i dagliga livet. En stillasittande livsstil har konsekvenser för hälsa och välbefinnande och för hälsosamt åldrande rekommenderas att bryta långvarigt sittande; men det finns ett kunskapsglapp när det gäller stillasittande beteende bland äldre. För att förstå hur man kan minska långvarigt sittande eller öka fysisk aktivitet, bör faktorer relaterade till aktiviteter i det dagliga livet, observerade dagliga rörelsemönster, ett liv i rörelse och innebörden av stillasittande utforskas.

Syfte

Att öka kunskapen av innebörden av ett stillasittande beteende och dess relation till äldres hälsa och hur fysisk aktivitet är kopplat till ett liv med uppleva aktivitet. Syftet är också att få en bättre förståelse för hur fysisk aktivitet är relaterat till hälsosamt åldrande och motivation för fysisk aktivitet.

Studiedesign

Projektet innefattar 4 delstudier:

  • Studie 1: Att förstå innebörden av stillasittande beteende bland äldre.
  • Studie 2: Att undersöka sambandet mellan enhetsmätta aktivitetsmönster, hälsa, fysisk aktivitet, aktiviteter i det dagliga livet, motivation till fysisk aktivitet och förändringsbenägenhet bland äldre.
  • Studie 3: Att förstå upplevelser av stillasittande beteende bland äldre vuxna i relation till fysisk aktivitet i ett livslängdsperspektiv
  • Studie 4: Att undersöka sambandet mellan hälsa och stillasittande beteende bland äldre.

Metodik

Den första studien hade en kvalitativ intervjudesign med fokus på att förstå fenomenet stillasittande beteende bland äldre. Intervjuerna analyserades med fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod.

I den andra studien analyserade vi hur och varför den äldre var aktiv med faktorer relaterade till dagliga steg med kvantitativ tvärsnittsdesign med frågeformulär och accelerometerdata från äldre. Huvudfynden analyserades med multipel linjär regression.

Den tredje studien har en kvalitativ design med individuella intervjuer med fokus på att förstå fenomenet fysisk aktivitet bland äldre. Är i analysfas och analyseras med kvalitativ innehållsanalys.

Den fjärde studien är en kvantitativ registerstudie med fokus på att analysera samband mellan hälsofaktorer och stillasittande beteende bland äldre. Skall analyseras framgent.

Förväntad klinisk nytta

Min forskning har visat att även fast det är oundvikligt att bli mer stillasittande med en åldrande kropp, bör man komma ihåg att den äldre kan ha en medfödd önskan att vara så fysiskt aktiv som möjligt. Dessutom att en aktivitet som bedöms som meningsfull ej nödvändigtvis kategoriseras som stillasittande av den äldre själv, oavsett kroppspositionering.

Den livslånga exponeringen för fysisk aktivitet bör inte förbises när man skapar kliniska interventioner för att bryta ohälsosamt stillasittande bland äldre, då den kan vara grunden får vår inre motivation till varför vi överhuvudtaget vill röra på oss.

Att minimera antalet långa sittperioder och främja självständighet när man går utomhus kan vara viktiga verktyg för kliniker som planerar interventioner för att bryta långvarigt sittande och öka mängd av fysisk aktivitet bland äldre i ordinärt boende.

En FoU-rapport har även publicerats som finns tillgänglig här:

FoU-rapport: 2021:1 Stillasittande och Fysisk aktivitet. En kartläggning av äldre i Blekinge.

Kontakt

Joakim Niklasson
Doktorand Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Fil. Mag. Arbetsterapeut, Blekingesjukhuset

Hittade du informationen du sökte?