Kliniska prövningar inom thoraxcentrum

Antalet kliniska prövningar i Sverige uppvisar, sedan flera år, en sjunkande trend.

De kliniska prövningarna är en viktig del i utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsindikationer. Thoraxcentrum vill slå ett slag för denna typ av forskning som är kompetensutvecklande och stimulerar till tidig implementering av nya behandlingsstrategier.

För närvarande aktuella kliniska prövningar är:

DAPA-MI-studien är en prospektiv registerbaserad randomiserad studie. Dapagliflozin (Forxiga) 10 mg dagligen jämförs med placebo, som tillägg till standardbehandling hos patienter som genomgått hjärtinfarkt med tecken på påverkad vänsterkammarfunktion, men inte har någon känd diabetessjukdom. Primär frågeställning är att utvärdera om dapagliflozin kan minska risken för hjärtsviktsorsakad sjukhusinläggning eller kardiovaskulär död.

Studien är i sin slutfas och resultatet förväntas presenteras i höst.

EVOLVE-MI är en pragmatisk randomiserad multicenterstudie av evolokumab (Repatha) administrerat mycket tidigt för att reducera risken för kardiovaskulära händelser hos patienter inlagda på sjukhus med akut hjärtinfarkt.

Studien är i uppstartsfas.

HELP-SWEDEHEART är en kluster-randomiserad, cross-over, registerbaserad klinisk prövning baserad på SWEDEHEART-registret. Det primära målet med studien är att fastställa huruvida en systematisk screening av hjärtinfarktpatienter för Helicobacter pylori-infektion, och i förekommande fall en behandling av denna, kan minska blödningskomplikationer och förbättra prognosen efter hjärtinfarkt.

TACSI-studien är en prospektiv registerbaserad randomiserad studie som jämför två olika antitrombotiska behandlingar efter kranskärlskirurgi på patienter med akut koronart syndrom. Patienterna randomiseras till enkel trombocythämning med acetylsalicylsyra (ASA) eller dubbel trombocythämning med acetylsalicylsyra och ticagrelor (Brilique).

Hjälpte informationen på sidan dig?