Tjänstgöring inom primärvården

Den allmänmedicinska allmäntjänstgöringen under AT är sex månader och enligt Socialstyrelsens föreskrifter placerad sist i tjänstgöringsblocket.

Samtliga familjeläkarmottagningar i länet som uppfyller kraven är aktuella som placering för AT-läkare. Vid placering försöker vi så långt som möjligt ta hänsyn till dina personliga önskemål.

Totalt finns cirka 70 läkare inom primärvården i Blekinge.

Krav

Krav på läkarmottagningar som tar emot AT-läkare:

  • Minst två ordinarie läkare ska vara knutna till mottagningen
  • det ska finnas en utbildad handledare med vana att arbeta med "sit-in" eller video på mottagningen. Denne ska ha huvudansvaret för handledningen
  • mottagningen ska ha ett väl utvecklat samarbete med primärvårdens övriga verksamhet som distriktssjukvård, BVC, sjukgymnastik och arbetsterapi
  • mottagningen ska vara tillräckligt dimensionerad med lokaler, utrustning och personal för att ta emot utbildningsläkare
  • mottagningen ska ha tillgång till aktuell allmänmedicinsk litteratur
  • mottagningen ska kunna garantera att AT-läkaren kan delta i förekommande lokal utbildning.

Handledning

Alla AT-läkare får en egen utbildad handledare med specialistkompetens. Handledaren ansvarar tillsammans med verksamhetschefen för att din arbetssituation är rimlig, med hänsyn till arbetsbörda, svårighetsgrad, handledning, stöd i patientfall med mera. Schemalagd handledning sker minst en timme per vecka men ska vid behov utökas. Så kallade "sit-ins" med handledaren används som pedagogiskt instrument.

Schema

Som AT-läkare har du ett begränsat antal patienter på din besökslista. Mottagningstider ska vara minst 30 minuter per patient. Studietid ska finnas inlagt på grundschema med minst två timmar per vecka utöver den utbildningseftermiddag som är gemensam för alla AT-läkare i länet. Ensamarbete för AT-läkare på familjeläkarmottagning ska inte förekomma.

Jourer

Du kan efter två månaders tjänstgöring delta i jourschemat efter att ha auskulterat på jourcentralen vid minst två tillfällen. Jourtillfällena läggs ut i samråd med dig. Du deltar i första hand i jourverksamheten på vardagskvällarna. Vid jourtjänstgöring ska överenskommelse finnas om bakjour (sådan finns normalt inte). Jourorganisationen är olika i olika delar av länet.

Kurser och utbildningar

Som AT-läkare ska du ges möjlighet att delta i de utbildningstillfällen som erbjuds länets allmänläkare. Deltagande i de planerade gemensamma utbildningarna för AT-läkare (torsdagseftermiddagar) är obligatorisk.

Hittade du informationen du sökte?