Nationell stödstruktur

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att, genom nationell samordning, stödja och utveckla förutsättningar för kliniska studier i Sverige.

​​​Genom bättre nationell samordning kan arbetet göras mer effektivt och ge fler patienter möjlighet att delta i studier. Som en del i att fullfölja uppdraget har ett nationellt samarbete etablerats, Kliniska Studier Sverige (se länk till höger), ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Syftet är att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Regelverk för klinisk forskning

Svenska regelverk för kliniska prövningar

LVFS 2011:19
Läkemedelslagen/-förordningen
Etikprövningslagen

Internationella regelverk

Helsingforsdeklarationen
ICH GCP
Direktiv 2001/20/EC
Direktiv 2005/28/EC
GDPR
Detailed guidance (EC)

  • Ansökningar
  • SUSAR-rapportering

Övriga svenska regelverk att ta hänsyn till

Patientdatalagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Patientskadelagen
Biobankslagen
Arkivlagen

Mer information

Mer information och länkar finns på Kliniska Studier Sverige Länk till annan webbplats. under respektive del i processkartan.

Hittade du informationen du sökte?