Att ge råd om alkohol i din yrkesroll

Patienten både förväntar sig och har rätt till att få frågor om sina levnadsvanor när de möter personal från hälso- och sjukvården, däribland även frågor om sin alkoholkonsumtion.

För att identifiera ett riskbruk kan man använda sig av Socialstyrelsens frågor för identifiering av riskbruk av alkohol där man frågar om veckointaget av alkohol samt hur ofta man berusningsdricker. Andra metoder som kan användas är frågeformuläret AUDIT eller screeningmetoden Time-line-follow-back.

Om ett riskbruk sedan identifierats så ska patienten enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder erbjudas ett rådgivande samtal.

I det rådgivande samtalet kan med fördel samtalsmetoden MI (motiverande samtal) användas. I samtalet kan patienten reflektera kring vad som är bra och mindre bra med sina alkoholvanor, i vilka situationer hen brukar dricka särskilt mycket och hur han/hon kan hantera dem. Eventuellt kan patienten fundera kring om och hur hen vill förändra sina alkoholvanor, hur det kan ske och vilket stöd som kan behövas.

Människor är olika och därför är det bra att det finns stöd i flera former. Om inte rådgivning i patientmötet känns bekvämt för patienten så kan Alkohollinjen, som erbjuder stöd per telefon, för en del vara ett bra alternativ.

Hittade du informationen du sökte?