Att ge råd om mat i din yrkesroll

Intresset för mat är stort i samhället idag, inte minst hos massmedia. Det är inte lätt, varken för patient eller för vårdgivare, att veta hur man ska förhålla sig till alla råd.

Att ge råd om kost

En människas matvanor är något personligt och i många fall knutet till hennes identitet, vilket bidrar till att kostrådgivning blir särskilt utmanande. Därutöver lyder kostrådgivning och nutritionsbehandling under Hälso- och sjukvårdslagen vilken säger att vi som vårdpersonal ska förebygga och behandla enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Nutrition är en del av den medicinska behandlingen samtidigt som kostråden som ges ofta har en mycket praktisk och vardaglig anknytning. Detta innebär en utmaning så att personliga åsikter inte blandas in i rådgivningen.

Mat och måltider är centrala i våra liv och ger oss njutning och social samvaro. Maten ska vara så sammansatt att den tillgodoser energi- och näringsbehov och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar. Maten är också en förutsättning för välbefinnande - antingen man är sjuk eller frisk.

På Livsmedelsverkets sida för hälso- och sjukvården kan du som vårdgivare få bra tips på hur du lägger upp ett samtal om mat.

Livsmedelverkets kostråd gäller

Som vårdgivare i ditt samtal med patienten bör du följa de kostråd som ges ut av livsmedelsverket. Dessa kostråd bygger på de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och är för friska personer i primärpreventivt syfte. Vid många sjukdomar har maten en central roll i den medicinska behandlingen. Mat vid sjukdom kan därför ha andra krav och i vissa fall krävs en specialkost.

Har din patient diabetes finns Socialstyrelsens kunskapsstöd Kost vid diabetes hos vuxna.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor bör patienten erbjudas kvalificerad rådgivning när det gäller samtal om ohälsosamma matvanor.

Hittade du informationen du sökte?