Att ge råd om tobak i din yrkesroll

Minskat tobaksbruk är en av våra viktigaste folkhälsofrågor och tobaksavvänjning är en nyckelfaktor i det tobaksförebyggande arbetet. Att sluta röka ger mycket snabbt en tydlig förbättring av hälsan.

Tobaksavvänjning

Till patienter som röker bör hälso-och sjukvården erbjuda ett kvalificerat rådgivande samtal. Kvalificerat rådgivande samtal har bäst förutsättningar att ge önskad effekt men rådgivande samtal och enkla råd kan hjälpa patienten att fatta beslut till ett rökstopp.

För patienter som ska genomgå en operation är det av största vikt att patienten motiveras till rökstopp. För att minska risken för komplikationer bör patienten vara rökfri 6–8 veckor före och efter operationen.

Ett kort samtal är ofta första steget

Att ge enkla råd om tobak innebär att man ger korta råd och rekommendationer på ett respektfullt sätt (cirka fem minuter).

Exempel:

  1. Fråga om tobaksvanor. Röker du? Snusar du? Röker du vattenpipa?
  2. Ge rådet att sluta med tobak. Det är en stor fördel om du slutar röka/snusa. Det är det viktigaste du kan göra för din hälsa (informera om riskerna, koppla till patientens egen hälsan).
  3. Undersök motivationen. Vad tänker du om detta, är du intresserad av att sluta röka/snusa?
  4. Hjälp till. Om svaret är ja. Det finns bra sätt att för att sluta röka/snusa. Vill du höra? Informera kort om metoder.
  5. Följ upp. Jag noterar i din journal att vi har talat om detta/du har funderingar på att sluta/vi skickar remiss/har satt stoppdatum. Så följer vi upp vid nästa besök.

Ta upp frågan igen vid nästa besök: Hur har det gått?

Risker med tobaksbruk

Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livstid. Varje år dör 12 000 människor av sitt tobaksbruk i Sverige. Att röka ger upptill 30 gånger förhöjd risk att få 58 olika sjukdomar varav de vanligaste är hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och KOL. Passiv rökning orsakar samma typ av sjukdomar.

Tobaksbruk är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Avvänjningsstöd har en central roll för att förbättra hälsan hos våra patienter och minskat tobaksbruk är en av våra viktigaste folkhälsofrågor. För att vi ska bli trovärdiga är det viktigt att all personal inom hälso- och sjukvården ger samma budskap och är ett stöd för patienten. Som medarbetare är vi förebilder och ambassadörer för det tobakspreventiva arbetet.

E-cigarett

E-cigarettens värde som en långsiktig hjälp att sluta röka är ännu ej vetenskapligt bevisad. Argumenten mot e-cigaretten riktar sig bland annat mot att e-cigaretten innehåller nikotin, vilket innebär att man underhåller nikotinberoendet och därmed indirekt beroendet av cigaretter. Man behåller också vanan, vilket kan göra det svårare att komma ifrån beroendet. E-cigaretten befaras också kunna fungera som en tillvänjning till cigarettrökning för ungdomar. Andra ser e-cigaretten som ett tänkbart hjälpmedel för att sluta röka men varnar för säkerhetsaspekten, att vi ännu så länge inte har en säker produkt och en produktkontroll. På Psykologer mot tobaks webbplats kan du läsa mera om e-cigarett, se länk nedan.

Hittade du informationen du sökte?