Processorientering

Region Blekinges inriktning är att arbeta processorienterat. I våra arbetssätt behöver vi bli ännu bättre på att utgå ifrån de som vi finns till för, nämligen våra invånare, våra företag och våra besökare.

När vi fokuserar på att åstadkomma ett bra resultat för framför allt invånarna blir det tydligare för oss vad vi gemensamt behöver göra. Att arbeta processorienterat gör det möjligt för oss att se hela arbetsflöden över organisatoriska gränser och hur olika aktiviteter och prioriteringar i verksamheten påverkar varandra och bidrar till helheten. Det ger oss en helhetssyn på verksamheten och hjälper oss att förbättra och effektivisera våra arbetsflöden.

Region Blekinge arbetar ständigt med att förbättra verksamheten, men nu växlar vi upp och lägger ett större fokus på att skapa nytta för de som vi finns till för.

Varför vi arbetar processorienterat

Region Blekinge arbetar för att skapa bättre förutsättningar för samarbete. Att samarbeta över organisationsgränser, det vill säga över avdelningar eller funktioner, är viktigt för att vi ska kunna erbjuda bra tjänster och service till invånarna. Istället för att varje funktion jobbar med sitt, utan större tanke på vad det innebär för andra funktioner, så innebär ett processorienterat arbetssätt ett tydligare samarbete. Det hjälper dig som enskild medarbetare att förstå hur vi påverkar varandra i arbetsflödet och underlättar samarbetet. Samarbete är en av våra tre ledstjärnor i Region Blekinges värdegrund. Vi samarbetar utifrån en helhetssyn och riktar vår gemensamma kraft mot invånarna.

I vårt arbete ska vi alltid ha fokus på dem vi finns till för, nämligen våra invånare, företag och våra besökare. Invånarnas perspektiv ska vara utgångspunkten i allt vårt arbete. Processorientering leder till att verksamheten fokuserar på de arbetsprocesser och aktiviteter som skapar värde och nytta för invånarna. Genom att vi utvecklar och styr arbetssätten utifrån invånarnas bästa kan många fördelar uppnås i vår verksamhet, men framför allt med nöjdare invånare som följd.

Att arbeta processorienterat hjälper oss att göra ett ännu bättre arbete. Med väl beskrivna arbetsflöden vet vi vad vi gemensamt ska göra, hur arbetet ska göras och vilket resultatet som förväntas så att arbetet blir till det bästa för invånarna. Det synliggör onödigt arbete, förbättringsmöjligheter och underlättar för oss att arbeta mer strukturerat, förutseende och förebyggande.

Att arbeta processorienterat innebär att vi arbetar mer enhetligt och utgår från bästa, möjliga kunskap. Vi vet utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter att kända arbetssätt leder till ett bättre resultat för våra invånare. Att en arbetsprocess ska utföras på ett standardiserat sätt kan framstå som enformigt, men skapar ett arbete som är strukturerat, effektivt, säkert och ger en hög och jämn kvalitet. Genom att arbeta på ett standardiserat sätt med många ofta återkommande uppgifter så frigörs också mer tid för att kunna hantera de mer komplexa specialfall som inte passar in i våra normala arbetsflöden. Vi får också mer tid till att anpassa våra tjänster utifrån varje invånares behov och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt.

​Ett processorienterat arbetssätt sparar både tid och pengar och minskar även den frustration som kan uppstå när det finns tveksamheter kring hur en arbetsuppgift ska lösas. Du som medarbetare kan känna dig trygg i att du arbetar enligt den bästa metoden för att utföra en uppgift, men behöver också bidra till att våra arbetssätt ständigt förbättras.

Processorientering ger oss en förutsägbarhet både när det gäller tid, kvalitet och kostnad och gör det lättare för oss att rensa bort onödigt arbete som inte leder till något värde för våra invånare.

Målet är att med fokus för invånarnas bästa öka kvaliteten och effektiviteten i våra arbetssätt och samarbeta över organisationsgränser.

​​Ett processorienterat arbetssätt stödjer utvecklingen

Region Blekinge har sett många positiva effekter ifrån tidigare processarbete, till exempel det arbete som har genomförts för standardiserade vårdförlopp för cancer.

För att invånarna ska få vård av hög kvalitet även i framtiden måste hälso- och sjukvården utveckla nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt.

Ett antal större uppdrag har startats för utveckling av nya arbetssätt utifrån nationella och lokala initiativ:

  • Nytt vårdinformationsstöd
  • Kunskapsstyrning
  • Framtidens vårdlokaler
  • Omställning till nära vård

Dessa utvecklingsarbeten utgår från processer och behöver ett processorienterat arbetssätt för att kunna genomföras.

Bestämmelser för hälso- och sjukvård, som Hälso- och sjukvårdslag, Patientsäkerhetslag, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, utgår från ett processorienterat arbetssätt.

​Processorientering är ett arbetssätt och ett verktyg för att utveckla nya arbetssätt och för att kontinuerligt förbättra vårdens kvalitet och effektivitet.

​Arbetet med att övergå till ett processorienterat arbetssätt drivs som ett projekt inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Projektet ingår som en del i det av regiondirektören initierade övergripande programmet för processorientering av Region Blekinge. Parallellt med Hälso- och sjukvården pågår också arbete inom regionservice.

Hittade du informationen du sökte?