Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad i frågor som rör dem

Artikel 12 handlar om att barnets rätt till inflygande och delaktighet är en demokratisk rättighet och en grundpelare för att kunna förverkliga alla andra rättigheter i konventionen.

”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (Artikel 12.1)

Delaktighet gör barnet till en likvärdig människa som tas på allvar. Barnets åsikter ska också få utrymme att påverka de beslut som fattas.

Vad kräver artikel 12 av en verksamhet?

Lyssnandet på barn måste prioriteras innan beslut fattas och rutiner måste skapas för att inhämta och beakta barnets synpunkter. Det gäller att våga involvera barn utan att veta hur det kommer att gå. Och hellre ta ett litet steg än inget alls.

Exempel på barns och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande i Region Blekinge

Politiska ungdomsrådet
Ungdomsrådet arbetar för att ge unga delaktighet och ökat inflytande i framtidens hälso- och sjukvård. Rådet är ett intresseorgan mellan ungdomar i länet och regionens förtroendevalda politiker. Fokus är regionangelägna frågor som ungdomar anser vara viktiga.

Klicka här för att komma till mer information om politiska ungdomsrådet

Region Blekinges barnrättsambassadörer

Klicka här för att komma till mer information om regionens barnrättsambassadörer

Trygghetsvandringar

[mer information kommer]

Hjälpte informationen på sidan dig?