Närsjukvårdsmodell i samverkan

Närsjukvårdsmodell i samverkan tas fram av länets kommuner och Region Blekinge tillsammans. Syftet är att skapa en personcentrerad, proaktiv, sammanhållen, sömlös hälso-, sjukvård och omsorg för personer med omfattande och komplexa behov. Modellen är ett led i utvecklingsarbetet mot god och nära vård.

Modellen bygger på samverkan mellan kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg, regional primärvård och specialiserad vård. Målet är att patienten och den närstående ska vara delaktig och uppleva ökad trygghet och att vården och omsorgen som ges är samordnad, personcentrerad och ges på rätt vårdnivå.

Alla som arbetar kring patienten ska ha en samsyn och se sig som en del i patientens vård- och omsorgsteam. Patienten och närstående ska vara delaktiga i teamet och deras behov och vilja är vägledande.

Den avancerade medicinska vårdplanen, AMP, utgående från individens viljeinriktning, är tillsammans med samverkan och samordning mellan aktörerna, grunden för arbetssättet tillsammans med de samordningsfunktioner som nu håller på att utvecklas.

Övriga delar som ingår är:

  • Etablera struktur för samma arbetssätt i hela länet - vad, hur, var och när
  • Öka integrationen och samverkan mellan aktörerna/vårdnivåerna
  • Införa nya arbetssätt med hjälp av: samverkan/samordning, mobila arbetssätt, ny teknik t ex digitala vårdmöten och egenmonitorering.
Hittade du informationen du sökte?