Personcentrerad vård

Personcenterad vård är ett förhållningssätt och innebär att se till människan bakom diagnosen - en människa med förmågor, behov och förutsättningar. Det är kärnan i utvecklingsarbetet till god och nära vård. Det är därför viktigt att utgå från personens upplevelse av sin situation som patient.

Personcentrerad vård handlar till exempel om att skapa enkla kontaktvägar in i vården och göra det lätt för patienten att få rätt vård på rätt sätt. Detta sker genom att vårdpersonal och patient tar gemensamma beslut om vård och behandling och att vården ger stöd till patientens egenvård. Personcentrering handlar också om att ta tillvara på patientens och närståendes erfarenheter och kunskaper - utgå från "vem" och se hela människan. Personcentrering utgår alltid från individen, även om det är olika saker, i olika situationer, för olika individer.

De tre nyckelbegreppen för personcentrerad vård är: partnerskap, berättelse och dokumentation.

Partnerskap

Med hjälp av goda, jämlika relationer eller partnerskap kan vårdpersonal och personen tillsammans göra en plan för vad som ska göras. I planen finns gemensamma beslut utifrån vårdens kompetens och personens mål, preferenser och egna resurser. I partnerskapet är både patient och vårdpersonal experter – vårdpersonalen har kunskap om sjukdomar och behandlingar och patienten har kunskap om sina förmågor, sina förutsättningar och sin livssituation.

Berättelse

Det är viktigt att få en helthetsbild av personen och inte bara se själva sjukdomen. Därför är det viktigt att ge utrymme för personen att berätta om sitt tillstånd och livssituation. Den är en viktig del för att få en helhetsbild av personen och inte bara se själva sjukdomen. Genom att lyssna på berättelsen så hittar man vad som driver och motiverar personen och kan sedan lägga grunden för en gemensam vårdplanering och överenskommelse om kommande behandling.

Dokumentation

I en personcentrerad vård sker dokumentationen med nya ögon – den ska spegla hela patientberättelsen och överenskommelsen som görs kring mål, hur gör vi det, vem som gör vad och när man ses nästa gång. Dokumentation handlar om att fånga berättelsen och den individuella planen i patientjournalen och se till att dokumentationen följer personen genom vårdkedjan. Personen ska inte behöva upprepa sin berättelse varje gång hen kommer till en ny vårdgivare.


Hittade du informationen du sökte?