Larmvärden

För vissa analyser finns angivna larmgränser.


Definitioner och principer

  • Larmvärde definieras som patologiska resultat som kräver snar medicinsk bedömning inför potentiellt livsavgörande åtgärd.
  • Ansvaret för att adekvat ta emot laboratorieresultat ligger på beställarens enhet.
  • För att minimera antalet onödiga larmvärden skall värdena i vissa fall relateras till tidigare resultat och till vilken vårdenhet som beställt analysen.
  • Om det inte är möjligt att nå inremitterande enhet, t ex vårdcentral, skall närmaste akutklinik meddelas larmvärdet och de skall fatta beslut om eventuell åtgärd.
  • Avrapporterat (ringt) larmvärde skall dokumenteras vid laboratoriet (i LIS) och vid klinisk vårdenhet.


Rutiner för rapportering av larmsvar
Klinisk kemi kontaktar snarast per telefon beställaren för att rapportera analysresultat eller diskutera dess tillförlitlighet, (felaktig provtagningsteknik, felaktig provförvaring etc).
Laboratoriets personal undviker så långt det är möjligt att lämna ut analysresultat per telefon. Telefonsvar innebär alltid risk för missuppfattningar. Om behov finns kan beställaren erbjudas en utskrift av analysresultatet som vid överenskommelse kan skickas via rörposten eller fax för externa kunder. Mottagaren är ansvarig för den fortsatta rapporteringen och bedömningen av larmsvaret.

Om analysresultat ändå måste rapporteras via telefon ska mottagaren alltid upprepa patientens personnummer och analysresultat för att säkerställa att alla uppgifter mottagits korrekt.

Rutiner om beställaren inte kan nås per telefon
Om beställaren inte kan nås per telefon kontaktar laboratoriet den dygnetruntöppna akutklinik som ligger närmast beställande enhet.


Undantag från larmsvarsrapportering
*- markeringarna hänvisar till motsvarande märkning i tabell:

* P-Kalium
över larmvärdesgränsen där provtagningsdatum är annat än analysdatum, och där beställaren inte kan nås akut, meddelas beställaren nästkommande vardag och ny provtagning rekommenderas.

** P-Kreatinin
och P-Cystatin C från dialysavdelning och njurklinik besvaras ej som larmsvar.

*** PK (INR)
Inga larmsvar behöver ringas till Ak-mottagningarna i Karlskrona och Karlshamn under mottagningarnas öppetider må-to kl 08:00-16:30 samt fr eller dag före röd-dag kl 08:00-12:00. Akutmottagning närmast den beställande Ak-mottagningen kontaktas övrig tid. Ak-mottagning behöver inte kontaktas nästkommande vardag.

**** B-Diff besvaras endast som larmsvar efter mikroskopisk granskning vilket normalt utförs under kontorstid. B-Neutrofila omfattas inte av undantaget utan besvaras som larmsvar dygnet runt.

OBS!
Om larmvärde för aktuell analys förekommit även vid föregående provtagningstillfälle, från samma beställare, inom den senaste månaden besvaras detta ej som larmsvar (PK undantaget).


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?