Larmvärden

För vissa analyser finns angivna larmgränser.

Larmvärden, Laboratorieanalyser, Klinisk KemiPDF

Definitioner och principer

  • Larmvärde definieras som patologiska resultat som kräver snar medicinsk bedömning inför potentiellt livsavgörande åtgärd.
  • Ansvaret för att adekvat ta emot laboratorieresultat ligger på beställarens enhet.
  • För att minimera antalet onödiga larmvärden skall värdena i vissa fall relateras till tidigare resultat och till vilken vårdenhet som beställt analysen.
  • Om det inte är möjligt att nå inremitterande enhet, t ex vårdcentral, skall närmaste akutklinik meddelas larmvärdet och de skall fatta beslut om eventuell åtgärd.
  • Larmsvar och rapportering skall dokumenteras vid laboratoriet och vid klinisk vårdenhet.

Rutiner för rapportering av larmsvar

Klinisk kemi kontaktar snarast per telefon beställaren för att rapportera analysresultat eller diskutera dess tillförlitlighet, (felaktig provtagningsteknik, felaktig provförvaring etc).
Undvik i möjligaste mån att lämna ut analysresultat per telefon. Telefonsvar innebär alltid risk för missuppfattningar. Erbjud beställaren en utskrift av analysresultatet som kan skickas via rörposten om så önskas.
Då analysresultat ändå lämnas ut per telefon ska svaret motläsas och dokumenteras.
All telefon-kontakt som tas med beställare för att uppmärksamma densamma på analysresultat ska dokumenteras i LIS.
Mottagaren är ansvarig för den fortsatta rapporteringen och bedömningen av larmsvaret.

Undantag från larmsvarsrapportering

  • P-Kreatinin och P-Cystatin C från dialysavdelning och njurklinik.
  • Där larmvärde för aktuell analys förekommit även vid föregående provtagningstillfälle, från samma beställare, inom den senaste månaden. Alla larmsvar för PK (INR) skall dock ringas.
  • P-Kalium över larmvärdesgränsen då provtagningsdatum är annan än analysdatum, och där beställaren inte kan nås akut, meddelas beställaren nästkommande vardag och ny provtagning rekommenderas.
  • B-Diff besvaras endast som larmsvar efter mikroskopisk granskning vilket normalt utförs under kontorstid.

Rutiner om beställaren inte kan nås per telefon

Om beställaren inte kan nås per telefon kontaktar laboratoriet den dygnetruntöppna akutklinik som ligger närmast beställande enhet. Inremitterande beställare kontaktas därefter per telefon nästkommande kontorsdag.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.