Larmvärden

För vissa analyser finns angivna larmgränser.

Larmvärden, Laboratorieanalyser, Klinisk Kemi Pdf, 133.6 kB.

Definitioner och principer

  • Larmvärde definieras som patologiska resultat som kräver snar medicinsk bedömning inför potentiellt livsavgörande åtgärd.
  • Ansvaret för att adekvat ta emot laboratorieresultat ligger på beställarens enhet.
  • För att minimera antalet onödiga larmvärden skall värdena i vissa fall relateras till tidigare resultat och till vilken vårdenhet som beställt analysen.
  • Om det inte är möjligt att nå inremitterande enhet, t ex vårdcentral, skall närmaste akutklinik meddelas larmvärdet och de skall fatta beslut om eventuell åtgärd.
  • Avrapporterat (ringt) larmvärde skall dokumenteras vid laboratoriet och vid klinisk vårdenhet.

Rutiner för rapportering av larmsvar

Klinisk kemi kontaktar snarast per telefon beställaren för att rapportera analysresultat eller diskutera dess tillförlitlighet, (felaktig provtagningsteknik, felaktig provförvaring etc).
Laboratoriets personal undviker så långt det är möjligt att lämna ut analysresultat per telefon. Telefonsvar innebär alltid risk för missuppfattningar. Om behov finns kan beställaren erbjudas en utskrift av analysresultatet som vid överenskommelse kan skickas via rörposten.
Då analysresultat ändå lämnas ut per telefon ska svaret motläsas av mottagaren och dokumenteras.
All telefonkontakt som tas med beställare för att uppmärksamma densamma på analysresultat ska dokumenteras i LIS.
Mottagaren är ansvarig för den fortsatta rapporteringen och bedömningen av larmsvaret.

Undantag från larmsvarsrapportering

  • P-Kalium över larmvärdesgränsen där provtagningsdatum är annat än analysdatum, och där beställaren inte kan nås akut, meddelas beställaren nästkommande vardag och ny provtagning rekommenderas.
  • P-Kreatinin och P-Cystatin C från dialysavdelning och njurklinik besvaras ej som larmsvar.
  • PK (INR) Inga larmsvar behöver ringas till Ak-mottagningarna i Karlskrona och Karlshamn under mottagningarnas öppetider må-to kl 08:00-16:30 samt fr eller dag före röd-dag kl 08:00-12:00. Akutmottagning närmast den beställande Ak-mottagningen kontaktas övrig tid. Ak-mottagning behöver inte kontaktas nästkommande vardag.
  • B-Diff besvaras endast som larmsvar efter mikroskopisk granskning vilket normalt utförs under kontorstid. B-Neutrofila omfattas inte av undantaget utan besvaras som larmsvar dygnet runt.

OBS! Om larmvärde för aktuell analys förekommit även vid föregående provtagningstillfälle, från samma beställare, inom den senaste månaden besvaras detta ej som larmsvar (PK undantaget).

Rutiner om beställaren inte kan nås per telefon

Om beställaren inte kan nås per telefon kontaktar laboratoriet den dygnetruntöppna akutklinik som ligger närmast beställande enhet.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?