Rutiner för avliden patient

På Blekingesjukhuset finns två bårhusavdelningar, en i Karlskrona och en i Karlshamn. De ansvarar för alla avlidna som inkommer till Blekingesjukhuset. Även avlidna i eget boende och de avlidna som är ett ärende hos polisen i Blekinge förvaras i bårhuset på Blekingesjukhuset.

Rutiner

Anhöriga borde i första hand få möjlighet att ta avsked på vårdavdelningen där dödsfallet inträffat. Om detta inte är möjligt och anhöriga önskar ta avsked av den avlidne efter att denne transporterats till bårhuset kan detta ske efter kontakt med bårhusets personal. Personalen på vårdavdelningen ger information om avsked till anhöriga.

Ta kontakt med bårhuspersonal för bokning av avskedsrummet under ordinarie bemannad tid.

Karlskrona

Telefonnummer: 0455-73 49 49

Under övrig tid kontaktas sjukhuskyrkan via landstingsväxeln 0455-73 10 00 (gäller endast Karlskrona).

Karlshamn

Telefonnummer: 0454-73 21 55

Hantering av kroppen

Den avlidne ska vara märkt med minst ett väl fastsittande identitetsband innehållande patientens namn och personnummer.

Bårhusmeddelande skall följa med patienten till bårhuset och förvaras enligt rutin i Karlskrona under patientens kudde och enligt rutin i Karlshamn med magnet på kylens utsida. Bårhusmeddelandet ska innehålla uppgifter om varifrån den avlidne införts till bårhuset och av vem. 

För obduktion se rutiner för obduktion.

Smitta

Alla kroppsvätskor bör betraktas som en potentiell smittorisk och hantering ska ske enligt gällande smittskyddsrutiner.

Vid dödsfall med misstänkt Creutzfeldt-Jakob ska den avlidne läggas i liksäck.

Explosivt implantat

Den läkare som konstaterar dödsfallet ansvarar för att ta reda på om den avlidne bär explosivt implantat samt ansvarar för att begära utagandet av detta. Genom att fylla i begäran om utaggande av explosivt material i bårhusmeddelandet kan läkaren överlåta uppgiften till personal på bårhuset.

Värdeföremål ska vara avtagna innan kroppen förs till bårhus. Hörapparater sänds tillbaka till hörcentralen märkt med patientens personuppgifter.

Den avlidne skall vara placerad på rygg och bör endast vara täckt av ett lakan för att säkerställa snabb avkylning.

Kateter, sonder och uppsamlingskärl för dränage innehållande kroppsvätskor avlägsnas på vårdavdelning innan transport till bårhus. Slangar kan sitta kvar men ska kortas av så nära kroppen som möjligt samt stängas med klämma.

Hjälpte informationen på sidan dig?