Rutiner för avliden patient

På Blekingesjukhuset finns två bårhusavdelningar, en i Karlskrona och en i Karlshamn. De ansvarar för alla avlidna som inkommer till Blekingesjukhuset. Även avlidna i eget boende och de avlidna som är ett ärende hos polisen i Blekinge förvaras i bårhuset på Blekingesjukhuset.


Anhöriga borde i första hand få möjlighet att ta avsked på vårdavdelningen där dödsfallet inträffat. Om detta inte är möjligt och anhöriga önskar ta avsked av den avlidne efter att denne transporterats till bårhuset kan detta ske efter kontakt med bårhusets personal. Personalen på vårdavdelningen ger information om avsked till anhöriga.

Ta kontakt med bårhuspersonal för bokning av avskedsrummet under ordinarie bemannad tid.

Karlskrona

Telefonnummer: 0455-73 49 49

Under övrig tid kontaktas sjukhuskyrkan via växeln 0455-73 10 00 (gäller endast Karlskrona).

Karlshamn

Telefonnummer: 0454-73 21 55

Hantering av kroppen

Den avlidne ska vara märkt med minst ett väl fastsittande identitetsband innehållande patientens namn och personnummer.

Bårhusmeddelande skall följa med patienten till bårhuset och förvaras enligt rutin i Karlskrona under patientens kudde och enligt rutin i Karlshamn med magnet på kylens utsida. Bårhusmeddelandet ska innehålla uppgifter om varifrån den avlidne införts till bårhuset och av vem. 

För obduktion se rutiner för obduktion.

Smitta

Alla kroppsvätskor bör betraktas som en potentiell smittorisk och hantering ska ske enligt gällande smittskyddsrutiner.

Vid dödsfall med misstänkt Creutzfeldt-Jakob ska den avlidne läggas i liksäck.

Explosivt implantat

Den läkare som konstaterar dödsfallet ansvarar för att ta reda på om den avlidne bär explosivt implantat samt ansvarar för att begära utagandet av detta. Genom att fylla i begäran om utaggande av explosivt material i bårhusmeddelandet kan läkaren överlåta uppgiften till personal på bårhuset.

Värdeföremål ska vara avtagna innan kroppen förs till bårhus. Hörapparater sänds tillbaka till hörselvården märkt med patientens personuppgifter.

Den avlidne skall vara placerad på rygg och bör endast vara täckt av ett lakan för att säkerställa snabb avkylning.

Kateter, sonder och uppsamlingskärl för dränage innehållande kroppsvätskor avlägsnas på vårdavdelning innan transport till bårhus. Slangar kan sitta kvar men ska kortas av så nära kroppen som möjligt samt stängas med klämma.

Omhändertagande av avliden patient:

 1. Ta bort hjälpmedel och överflödiga kuddar från sängen och fäll den i planläge.
 2. Slut den dödes ögonlock om möjligt.
 3. Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas. Om den avlidne ska genomgå rättsmedicinsk obduktion, rådgör med polisens samordnare om tvätt får utföras.
 4. Raka bort eventuell skäggstubb och kamma håret på det sätt som den avlidne har haft det tidigare.
 5. Tejpa ihop sår. Förstärk bandage eller ersätt dem med nya.
 6. Ta bort medicinska hjälpmedel såsom PEG, kateter, sond och dränage samt eventuella uppsamlingspåsar. Av estetiska skäl tas ev PVK som sitter nära händer och handleder bort, så även CVK. Vid behov av suturering mot läckage, rådgör med patientansvarig sjuksköterska eller läkare.
 7. Sätt in eventuella tandproteser i munnen om de fortfarande passar. Om tandproteser inte passar ska de närstående informeras om detta.
 8. Ofta önskar de närstående att den dödes händer ska ligga knäppta eller på varandra på bröstet, andra vill att de ska ligga utmed sidorna. Rådgör alltid med, och respektera, anhörigas önskemål så långt detta är möjligt eller rimligt.
 9. Eventuella ögonproteser eller arm- och benproteser sätts på plats.
 10. Bädda med ett rent lakan under den avlidne och lägg en ren kudde under huvudet.
 11. Lägg ett rent underlägg eller ett hygienskydd på kudden och under den dödes bakdel.
 12. Sätt på den döde kläder i enlighet med de närståendes önskemål.
 13. Möjliggör alltid för anhöriga att få sitta kvar vid sängen, även om det kan ta timmar, för ett eget farväl eller för att invänta långväga närstående.
 14. Kom ihåg inlåsta värdesaker och personens personliga läkemedel. Enklast förfarande är att dessa kvitteras ut av närstående direkt på vårdavdelningen då nästa möjlighet för detta givs först vid begravningsbyrås utkvittering av den avlidne från bårhuset.
 15. Informera anhöriga om möjligheten till avsked i bårhusets avskedsrum och att sjukhuskyrkan och/eller bårhuspersonal kan vara behjälpliga med detta. Detta utförs i mån av tid och bokning krävs per telefon i god tid innan avsked.
  Sjukhuskyrkan söker man genom växeln 0455-73 10 00, bårhuset nås på 0455-73 49 48/49 dagtid.
 16. Vid önskemål om speciell hantering av patienten pga religiösa skäl, hänvisa anhöriga till begravningsbyrå. Möjlighet till tvagning finns på bårhuset i samarbete med begravningsbyrå.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?