Rutiner för avliden patient

På Blekingesjukhuset finns två bårhusavdelningar, en i Karlskrona och en i Karlshamn. De ansvarar för alla avlidna som inkommer till Blekingesjukhuset. Även avlidna i eget boende och de avlidna som blir polisära ärenden förvaras i bårhuset på Blekingesjukhuset.


Kontakt med bårhuspersonal för frågor om tex obduktion, omhändertagande av patient m.m., samt bokning av avskedsrummet görs under ordinarie bemannad tid vardagar 07.30-15.30.
Bårhusens direktnummer går även bra att lämna till anhöriga.

Karlskrona: 0455-73 49 48/49.
Övrig tid kontaktas sjukhuskyrkan via regionensväxeln 0455-73 10 00 (gäller endast Karlskrona).

Karlshamn: 0454-73 21 55


Hantering av kroppen
Den avlidne ska vara märkt med minst ett väl fastsittande identitetsband innehållande patientens namn och personnummer.

Bårhusmeddelande skall följa med patienten till bårhuset och placeras av transportör med magnet på kylens utsida vid patientens plats. Bårhusmeddelandet ska innehålla uppgifter om varifrån den avlidne införts till bårhuset och av vem. 

För obduktion se rutiner för obduktion.

Smitta
Alla kroppsvätskor bör betraktas som en potentiell smittorisk och hantering ska ske enligt gällande smittskyddsrutiner.

Explosivt implantat
Den läkare som konstaterar dödsfallet ansvarar för att ta reda på om den avlidne bär explosivt implantat samt ansvarar för att begära utagandet av detta. Genom att fylla i begäran om utaggande av explosivt material i bårhusmeddelandet kan läkaren överlåta uppgiften till personal på bårhuspersonal.

Omhändertagande av avliden patient:

 1. Ta bort hjälpmedel och överflödiga kuddar från sängen och fäll den i planläge.
 2. Slut den dödes ögonlock om möjligt.
 3. Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas. Om den avlidne ska genomgå rättsmedicinsk obduktion, rådgör med polisens samordnare om tvätt får utföras.
 4. Raka bort eventuell skäggstubb och kamma håret på det sätt som den avlidne har haft det tidigare.
 5. Tejpa ihop sår. Förstärk bandage eller ersätt dem med nya.
 6. Ta bort medicinska hjälpmedel såsom sond och dränage samt eventuella uppsamlingspåsar. Patientens hjälpmedel för dennes allmänna funktion, såsom tex stomi, PEG o dyl, behöver inte avlägsnas. Av estetiska skäl tas infarter som sitter nära händer och handleder bort, så även CVK. Applicera tryckförband för att förhindra ev. läckage. Vid behov av suturering mot läckage, rådgör med patientansvarig sjuksköterska eller läkare.
 7. Sätt in eventuella tandproteser i munnen om de fortfarande passar. Om tandproteser inte passar ska de närstående informeras om detta.
 8. Ofta önskar de närstående att den dödes händer ska ligga knäppta eller på varandra på bröstet, andra vill att de ska ligga utmed sidorna. Rådgör alltid med, och respektera, anhörigas önskemål så långt detta är möjligt och/eller rimligt.
 9. Eventuella ögon-, arm- eller benproteser sätts på plats.
 10. Bädda med ett rent lakan under den avlidne och lägg en ren kudde under huvudet.
 11. Lägg ett rent underlägg eller ett hygienskydd på kudden och under den dödes bakdel.
 12. Sätt på den döde kläder i enlighet med de närståendes önskemål.
 13. Möjliggör alltid för anhöriga att få sitta kvar vid sängen för ett eget farväl eller för att invänta närstående i så hög utsträckning som möjligt.
 14. Kom ihåg inlåsta värdesaker och personens personliga läkemedel. Enklast förfarande är att dessa kvitteras ut av närstående direkt på vårdavdelningen då nästa möjlighet för detta givs först vid begravningsbyrås utkvittering av den avlidne från bårhuset.
 15. Informera anhöriga om möjligheten till avsked i bårhusets avskedsrum och att sjukhuskyrkan och/eller bårhuspersonal kan vara behjälpliga med detta. Detta utförs i mån av tid. Bokning krävs per telefon i god tid innan avsked, se kontaktuppgifter ovan för respektive bårhus.
 16. Vid önskemål om speciell hantering av patienten pga religiösa skäl, hänvisa anhöriga till begravningsbyrå. Möjlighet till tvagning finns på bårhuset i samarbete med begravningsbyrå.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?