Cytologi

Kontakt

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 49 51

Allmänt

Provtagningsanvisningarna syftar till att informera och rekommendera remitterande enheter en standardiserad hantering av proverna innan dessa når laboratoriet. Provtagningsanvisningarna innehåller rekommendationer och krav för att proverna skall kunna omhändertas för korrekt analys.

Provtagningskärl

Flaska eller annat provtagningskärl skall vara märkta med patientens personnummer och namn samt preparatets art och datum för provtagning (personnummer 10 siffror, namn). Märk ej locket eller kärlets förslutningsdel. Vid användandet av etiketter får dessa inte lossna vid t ex kylförvaring.

Remiss

Remiss PAD/CD (pappersformat) används till alla cytologiska (och histopatologiska prover) t ex exfoliativ cytologi och punktionscytologi.
Särskild remiss används till indicerad cervixcytologi, (VS-remiss i pappersformat). Gynekologisk hälsokontroll, GHK registrerar barnmorskorna själva).
Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, (personnummer 10 siffror, namn).
Anamnes och frågeställning anges alltid, texten skall vara tydlig, utskrift av dator, eller vanlig bläckpenna. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen skannas.
Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats i remissens övre vänstra del.

Objektglas/utstryk

Objektglas med mattrand märks med blyerts med så fullständiga identitetsuppgifter som möjligt, (personnummer 10 siffror, namn).

Märk på glasen om de är lufttorkade (luft) eller spritfixerade (sprit). I de fall sidomarkeringar förekommer bör markeringen DX (dexter) och SIN (sinister) användas.

Felmärkning

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Snabbsvarsservice

Snabbsvar beställs enbart om det är medicinsk motiverat för omedelbar handläggning av patienten – ingår ej i SVF förloppet.

Snabbsvar innebär att hanteringen av preparat bryter grundrutin och provet prioriteras i alla process. Markera tydligt på remissen att snabbsvar önskas, gärna med röd penna på avsedd plats på remissen övre vänstra del tillsammans med telefonnummer.
Svar lämnas samma dag eller påföljande vardag beroende av inlämningstid, provets art, etc.

SVF (standardiserat vårdförlopp)

Om provet ingår i SVF skall detta markeras på avsedd plats på remissen.

Svarsrutiner

Med svarstider menas laboratoriets hanteringstid exklusive transporttid för prov och provsvar.
Allmäncytologiska preparat besvaras vanligen inom 5 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet. Svaret kan dröja ytterligare på grund av vidare undersökningar, exempelvis immuncytokemisk utredning eller konsultation. Därför kan svarstiden ibland uppgå till 10 arbetsdagar.

Provsvar

Provsvar lämnas ut via laboratoriets informationssystem som elektroniska svar och som enskilt remissvar. Alla elektroniska svar, både akuta och rutin, lämnas ut samtidigt som provsvaret signeras. När provet signeras skrivs det även ut i pappersformat som skickas en gång per dygn via intern eller extern post.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?