Patologi

Kontakt

Patologilaboratorium, telefon 0455-73 49 45

Allmänt

Provtagningsanvisningarna syftar till att informera och rekommendera remitterande enheter en standardiserad hantering av proverna innan dessa når laboratoriet. Provtagningsanvisningarna innehåller rekommendationer och krav för att proverna skall kunna omhändertas för korrekt analys.

Preparathantering

När prov tas från flera än en lokal läggs de olika fraktionerna i separata burkar. På burk såväl som på remiss anges preparatets ursprung/fraktionsbeteckning. Om det finns frågeställningar som kräver att man kan identifiera olika preparatytor (t.ex. dx, sin, ytlig del, kranialt etc.) så skall vägledande markeringar finnas. Rita gärna en skiss på remissen. Vid frågeställning som berör speciell del av preparatet bör denna preparatdel märkas med t ex suturtråd.

Provtagningskärl

Använd burkar/rör av plast med tättslutande lock/propp. Rekvireras från centralförrådet. Rör bör ha rund botten.

Kärl utan 4 % -ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:

 • 100 ml burk med lock
 • 250 ml burk med lock
 • 500 ml burk med lock
 • 1000 ml burk med lock
 • 1500 ml burk med lock
 • Provrör med rund botten
 • Propp till provrör

Kärl med 4 % -ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:

 • Rör 10 ml med skruvlock
 • Burk 50 ml med skruvlock
 • Burk 100 ml med skruvlock
 • Förfylld säkerhetsbehållare 20 ml
 • Förfylld säkerhetsbehållare 60 ml

Fixering

Preparat läggs snarast i 4 % -ig formadehydlösning med fosfatbuffert.

Fixeringsvolymen bör vara minst fem gånger större än preparatvolymen. M.a.o. ska lösningen täcka provet med god marginal så att det kan röra sig fritt. En tumregel är att fylla burkar till ¾ delar samt provrör till ca 1 cm från öppningen. Skaka burken/röret så att provet ej fastnar på kanten. Prover som flyter bör täckas med papper, så att all vävnad blir formalinindränkt.

Remiss

Remiss PAD/CD används till alla patologi- och cytologiprover. För att förhindra förväxling av burkar samt fel identitetsmärkning är det av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, (personnummer med 10 siffror, namn).

Anamnes frågeställning och provtagningsteknik anges alltid. Texten skall vara tydlig, utskrift av dator eller vanlig bläckpenna. Blyertsskrift får ej användas.

Vid hudexcisioner är det viktigt att tänka på att skicka en remiss per excision.

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats i remissens övre vänstra del.

Snabbsvarsservice

Snabbsvar beställs enbart om det är medicinsk motiverat för omedelbar handläggning av patienten – ingår ej i SVF förloppet.

Snabbsvar innebär att hanteringen av preparat bryter grundrutin och provet prioriteras i alla process. Svar angående inkommet fixerat biopsimaterial kan på begäran lämnas inom tre till fem arbetsdagar. Markera tydligt på remissen att snabbsvar önskas, gärna med röd penna på avsedd plats på remissen övre vänstra del tillsammans med telefonnummer.

Fryssnittservice

Vid önskemål om fryssnitt och annan akut morfologisk service/konsultation lämnas måndag till fredag kl. 08.00 -15.00. Avdelningen bör om möjligt förvarnas om fryssnitt eller annan morfologisk service/ konsultation via telefon ( 0455-73 49 45) innan provet lämnas. Fryssnitt kan ges inom 15-30 minuter efter det att provet lämnats ” hand i hand” till ansvarig biomedicinsk analytiker. Provet inlämnas ofixerat, kryssa i rutan för fryssnitt på remissen och ange telefonummer eller snabbtelefonnummer till svarsmottagaren.

SVF (standardiserat vårdförlopp)

Om provet ingår i SVF skall detta markeras på avsedd plats på remissen.

Svarsrutiner och provsvar

Med svarstider menas laboratoriets hanteringstid exklusive transporttid för prov och provsvar.

De svartider som eftersträvas är följande:

 • Biopsimaterial och mindre operationspreparat 10-15 arbetsdagar.
 • Övriga (större) operationspreparat 15-20 arbetsdagar.
 • I vissa fall behövs kompletterande undersöking med nya färgningar, nya snittnivåer eller undersökningar av nya vävnadsbitar. Svaret dröjer då ytterliagre 2-5 arbetsdagar.
 • I samtliga fall gäller att kompletterande analyser för fastställande av diagnos kan finnas, vilket kan fördröja svarstider beroende på svårighetsgrad och eventuellt konsultationsbehov. I dessa fall besvaras provet preliminärt enligt ovan angivna tider.

Förfrågan

Vid speciella önskemål eller osäkerhet angående preparathantering ska laboratoriet kontaktas i god tid före provtagningen för närmare överenskommelse angående preparathanteringen.

Felmärkning

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?