Patologi

Ansvarig 

Annamaria Turi , telefon 0455-73 49 39.

Allmänt 

Provtagningsanvisningarna syftar till att informera och rekommendera remitterande enheter en standardiserad hantering av proverna innan dessa når laboratoriet. Provtagningsanvisningarna innehåller rekommendationer och krav för att proverna skall kunna omhändertas för korrekt analys.

Preparathantering

När prov tas från flera än en lokal läggs de olika fraktionerna i separata burkar. På burk såväl som på remiss anges preparatets ursprung/fraktionsbeteckning. Om det finns frågeställningar som kräver att man kan identifiera olika preparatytor (t.ex. dx, sin, ytlig del, kranialt etc.) så skall vägledande markeringar finnas. Rita gärna en skiss på remissen. Vid frågeställning som berör speciell del av preparatet bör denna preparatdel märkas med t ex suturtråd.

Provtagningskärl

Använd burkar/rör av plast med tättslutande lock/propp. Rekvireras från centralförrådet. Rör bör ha rund botten.

Kärl utan 4 % -ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:

 • 100 ml burk med lock
 • 250 ml burk med lock
 • 500 ml burk med lock
 • 1000 ml burk med lock
 • 1500 ml burk med lock
 • Provrör med rund botten
 • Propp till provrör
 • Kärl med 4 % -ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
 • Rör 10 ml med skruvlock
 • Burk 50 ml med skruvlock
 • Burk 100 ml med skruvlock

Fixering

Preparat läggs snarast i 4 % -ig formadehydlösning med fosfatbuffert.

Fixeringsvolymen bör vara minst fem gånger större än preparatvolymen. M.a.o. ska lösningen täcka provet med god marginal så att det kan röra sig fritt. En tumregel är att fylla burkar till ¾ delar samt provrör till ca 1 cm från öppningen. Skaka burken/röret så att provet ej fastnar på kanten. Prover som flyter bör täckas med papper, så att all vävnad blir formalinindränkt.

Remiss

Remiss PAD/CD används till alla patologi- och cytologiprover. För att förhindra förväxling av burkar samt fel identitetsmärkning är det av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, (personnummer med 10 siffror, namn).

Anamnes och frågeställning anges alltid. Texten skall vara tydlig, utskrift av dator eller vanlig bläckpenna. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen skannas.

Vid hudexcisioner är det viktigt att tänka på att skicka en remiss per excision.

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt med rödpenna på därför avsedd plats i remissens övre vänstra del tillsammans med telefonnummer eller faxnummer. Om provet ingår i SVP (standardiserat vårdförlopp) skall detta markeras på avsedd plats på remissen.

Vid önskemål om fryssnitt skall laboratoriet meddelas via telefon (0455-73 49 46) innan provet lämnas. Fryssnitt som beräknas ankomma till laboratoriet efter klockan 15.00 skall senast kl 14.30 anmälas via telefon (0455-73 49 46).

På remissen anges telefonnummer till svarsmottagaren  med röd penna.

Vid misstänkt eller konstaterad blodsmitta skall remiss och prov märkas med varningsetikett. Vid injektion med radioaktivt ämne skall provburken märkas med varningstejp (RADIOAKTIVT).

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats i remissens övre vänstra del.

Svarstider

Biopsimaterial såsom px från magtarmkanal, mellannålsbiopsier, elektroresektat, hudexcisioner, stansbiopsier och gynekologiska skrapmaterial besvaras normalt inom 10 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. I vissa fall behövs kompletterande undersökningar med nya färgningar, nya snittnivåer eller undersökningar av nya vävnadsbitar. Svaret dröjer då ytterligare 2-5 arbetsdagar.

Större operationspreparat kräver längre tids fixering och mera komplicerad handläggning varför svarstiderna beräknas till 10-15 arbetsdagar efter preparatets ankomst. Tidsfördröjande specialanalyser rapporteras ibland som en komplettering efter 5-8 arbetsdagar. Önskemål om snabbare besvarande anges på därför avsedd rad i remissens övre vänstra del.

OBS! På grund av personalbrist kan svarstider för närvarande inte garanteras.

Förfrågan

Vid speciella önskemål eller osäkerhet angående preparathantering ska laboratoriet kontaktas i god tid före provtagningen för närmare överenskommelse angående preparathanteringen. I första hand kontaktas läkare med specialintresse för aktuellt område (se ovan).

Felmärkning

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Hjälpte informationen på sidan dig?