Bröstpreparat inklusive Sentinel node

Ansvarig patolog
Lorand Pecsenka telefon, 0455 73 49 40

Provtagning och hantering

Bröstbiopsier
Mellannål/grovnål-biopsier utförs på Mammografi-avdelningen i samband med mammografi/ultraljudsundersökning av brösten. Följande anamnestisk information anges: sidoangivelse, lokalisation av förändringen i bröstet och resultat av mammografi/ultraljud med förändringens storlek, utseende och eventuell förekomst av mikroförkalkningar. Ultraljuds U kod och mammografisk M kod anges också.

Alla MN/GN-biopsier läggs på objektsglas och röntgas. Tidpunkten att biopsin läggs i formalin antecknas av Mammografi-personal på PAD-remiss. MN/GN-biopsier skickas till Patologen i 4% buffrad formaldehydlösning tillsammans med PAD-remiss och kopia av mammografi/ultraljudutlåtandet.

Sätt kryss i SVF-rutan på varje PAD/CD-remiss om SVF-fall (inklusive om ompunktion).


Bröst- och Axillpreparat
Anamnestisk information (partiell mastektomi, mastektomi):
Preparattyp, sidoangivelse, förändringen (förändringarnas) lokalisation, klockslag och avstånd från mamillen. Eventuell tidigare kirurgi eller neoadjuvant terapi. Om förändringen är palpabel eller indikerad. Eventuellt fynd av mikrokalk och dess utbredning.


Partiell mastektomi
Sektorer lämnas ofixerade till labbet på plastplatta i kylväska.
Alla sektorer märks med namn, personnummer och sidoangivelse. De målas in sin helhet av operatören och orienteras med metalbrickor på operation se dok Målningsanvisningar, 18-796

  • Eventuell trådindikering +/- nålmarkering av området med tumör/mikroförkalkningar utförs av mammografiläkare.
  • Alla sektorer röntgas innan de skickas till labbet; röntgenbild följer med det ofixerade bröstpreparatet till labbet.
  • Eventuell tilläggsexcision målas separat som en sektor på Operation utom att ytan som ligger an mot den ursprungliga sektorn lämnas omålad och bitar nålas på plattan. Information angående relation till huvudpreparatet läggs till på remissen helst med ritning.


Mastektomi
Bröstablatio med palpabel cancer skickas färsk till labbet i kylväska med kylklampor. Preparatet märks med följande suturanvisningar — sutur kl 12 och sutur mot axillen.
Ablatio med bara cancer in situ eller icke palpabel tumör röntgas innan preparatet anländer till labbet i kylväska med kylklampor. Röntgenbild medföljer preparatet.


Sentinel node (SN)
På röntgen injiceras radioaktivt ämne enligt anvisningar från röntgen och op.

Kirurgen markerar helst med sutur vilken lymfkörtel/lymfkörtlar (max 4) som uppfattas som sentinel node(SN). SN läggs i en liten burk Ev ytterligare lymfkörtlar insänds formalinfixerat i separat burk märkt ”övriga lymfkörtlar” eller ”ej SN”.

Preparatet skickas till patologen tillsammans med ofixerad sektor/ mastektomipreparat eller skickas separat i formalin. Viktigt att all information finns på PAD remissen som kommer med brösten även om det tas sentinel node, axill preparat eller ytterligare preparat.


Axillpreparat (ej Sentinel Node)
Lymfkörtlar skickas i 4 % buffrad formaldehydlösning (10 gånger vävnadsmängden).


Anvisning för hantering av bröstpreparat från Karlshamn
Gäller ej vanlig reduktionsplastik hos friska patienter.

Anvisningarna gäller för partiell mastektomi, mastektomi eller reduktioner från patienter med hereditet för bröstcancer BRCA-1/BRCA-2 eller med verifierade/misstänkta atypiska, premaligna eller maligna förändringar.

  • Ring på morgonen till patologlab, telefon 0455-73 49 46, och meddela att färskt bröstpreparat från Karlshamn kommer under dagen med taxi. Ange patientens personnr, namn och kirurgens namn och telefonnr.
  • Mastektomier orienteras med sutur kl.12 och sutur i axill om denna hänger med. Om inte mammillen är med, märk med två korta suturer platsen för mammillbasen. Nåla upp med kanyler eller knappnålar mastektomipreparatet på frigolit/plastplatta med en ritad klocka och med patientens personuppgifter samt sida. Partiell mastektomi orienteras med brickor och tusch av kirurgen på Operation (se anvisningar för cancerpreparat — "Provhantering och utskärning av Bröst- och Axillpreparat ). Reduktioner utförda i samband med dessa operationer kan också skickas färska, uppnålade och orienterade på en frigolit/plastplatta.
  • Placera preparatet torrt i en låda/kylväska med kylklampar.
  • Låda/kylväska och ifylld remiss transporteras omgående med taxi/akut transport till Patologen i Karlskrona. Tänk på att preparatet ska vara framme senast 15.00 på Patologen.
  • Kontakta Patologen i Karlskrona (0455 73 49 46) om något är oklart eller om det blir problem (t.ex. fördröjningar).


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?