Valproat - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU03735 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 veckor

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

300 - 700

µmol/L

Toxisk nivå

> 700

µmol/L

Kommentarer

Provet ska tas strax före dos.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Valproat, Natriumvalproat är natriumsaltet av en grenad fettsyra, valproinsyra (2-propylpentansyra), med antiepileptiska egenskaper. Valproat är ett av förstahandsmedlen för behandling av olika former av epilepsi. Dessutom används valproat vid vissa psykiatriska tillstånd, t.ex. bipolär sjukdom. Valproinsyra absorberas väl vid peroral tillförsel. Maximal plasmakoncentration nås efter ca 3-5 timmar, men slow-release beredningar och/eller samtidigt födointag kan försena absorptionen. Halveringstiden är ca 8 - 15 timmar för vuxna, men kan vara betydligt längre vid nedsatt njurfunktion och hos barn. Det finns även många kliniskt betydelsefulla farmakologiska interaktioner (se FASS). Doseringen av valproat är individuell och anpassas efter ålder, kroppsvikt och individuell känslighet.
Bestämning av serumnivån kan ibland tjäna som vägledning vid behandling av epilepsi, men behandlingen styrs i huvudsak av det kliniska svaret och lämpliga serumnivåer kan variera avsevärt mellan olika individer. Särskilt i början av behandlingen bör prov även tas för kontroll av blodbilden (fr.a. trombocyter), samt lever- och pankreasfunktionen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?