Vancomycin - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19929 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provet ska tas strax före dos.

Indiaktioner

  • Terapikontroll för att öka chanserna till effektiv behandling med tillräckligt höga koncentrationer, liksom att minska risken för koncentrationsberoende biverkningar, ffa nefrotoxicitet.
  • Indikationen för analys är särskilt stark vid förändrad eller variabel elimineringskapacitet, dvs ökad eller minskad renal filtration.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

1 vecka

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall (dalvärde)

15 - 20

mg/L
Kommentarer

Antikroppar mot mus i patientprovet kan ge falskt för låga resultat. I enstaka fall kan gammopatier, ffa av typ IgM (Waldenströms makroglobulinemi), orsaka icke tillförlitliga resultat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Vancomycin är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som i huvudsak används parenteralt, ofta i kombination med andra antibiotika för att behandla allvarliga infektioner med penicillinresistenta grampositiva bakterier eller vid allergi mot betalaktamantibiotika. Vankomycin används också peroralt vid behandling av enterokolit orsakad av Clostridium difficile. Bestämning av serumnivåer är ofta nödvändigt på grund av risk för allvarliga biverkningar som ototoxicitet, nefrotoxicitet, flebit och reversibel neutropeni vid hög dosering. Eliminationen sker huvudsakligen via njurarna och är beroende av glomerulära filtrationshastigheten. Halveringstiden hos patienter med normal njurfunktion är ca 5 timmar. Vid grav njurfunktionsnedsättning är halveringstiden cirka 7 dygn.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?