Solnedgång över hav.

Samsjuklighetsreformen

Ett förslag för en samsjuklighetsreform är framtaget och inväntar regeringsbeslut.

Bakgrund

Regeringen beslutade juni 2020 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.
Uppdraget skulle redovisas senast november 2021. Innan denna redovisningsgräns passerades fick dock samma utredare ett ytterligare uppdrag kallat tilläggsdirektiv (Dir 2021:93). Detta tilläggsdirektivs uppdrag var att lämna förslag på en gemensam lagstiftning för att bland annat

 • göra tvångsvårdslagstiftningen mer flexibel i sin utformning
 • säkerställa att insatser ges utifrån den enskildes behov
 • stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som ska vårdas med stöd av den gemensamma tvångslagstiftningen
 • ta ställning till och bedöma behov av förändringar i ansvarsfördelningen mellan de berörda huvudmännen.

Ett så kallat slutbetänkande skulle lämnas senast den 31 januari 2023. Detta gjordes och sedan dess inväntas regeringens beslut.

De viktigaste förslagen från slutbetänkandet:

 • Regionernas hälso-och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende.
 • Behandling för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd.
 • Socialtjänstens huvuduppdrag ska vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser.
 • Reformens förslag ska ge en skärpthet genom att ge huvudmän en skyldighet att bedriva en samordnad vård och stödverksamhet.
 • Tvångsvård för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med en annan psykiatrisk vård och vara en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja.
 • Tvångsvård ska användas för att förhindra dödsfall och allvarlig sjukdom.
 • Verksamheter som bedriver heldygnsvård med tvång ska vara i ständig utveckling för att göra vården så trygg och meningsfull som möjligt.
 • Utredaren föreslår ett stegvis införande av reform, vilket ska pågå under fem år. De två första åren ska inrikta sig på en förberedelsefas och de påföljande tre åren är en genomförandefas. Det ska fortlöpa två år mellan beslut och ikraftträdande. Reformen kan tidigast vara på plats den 1 januari 2027.

Ett stegvis förberedande arbete i Blekinge

Region Blekinge och Blekinge läns kommuner har beslutat att satsa gemensamt på ett stegvis förberedande arbete under 2024. I detta arbete ingår att

 • kartlägga målgrupper, behov och resurser som ska föras över från kommunen till regionen inom ramen för skatteväxling
 • kartlägga behov och förutsättningar för att inrätta samordnad vård- och stödverksamhet
 • ta fram ledningsstruktur för genomförandet av reformen
 • ta fram struktur för att ta tillvara patient-, brukar- och anhörigperspektivet vid genomförandet av reformen.

Narkotikautredningen ut på remiss

Nu är SOU 2023:62 Narkotikautredningen Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus äntligen ute på remiss. Region Blekinge, Karlshamns och Sölvesborgs kommun är tre av 207 remissinstanser. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 22 april 2024.

Utredaren föreslår i sitt slutbetänkande hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Klicka här för att komma till narkotikautredningens slutbetänkande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?