Aktuella satsningar

Här kan du läsa mer om aktuella satsningar inom Uppdrag Psykisk Hälsa i Blekinge, i samverkan mellan Region Blekinge och kommunerna.

Länsövergripande satsningar

Barnsäkert

Inom barnhälsovården i Region Blekinge pågår implementering av Barnsäkert, ett systematiskt arbete för att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa. Insatsen riktar sig till barn 0–4 år och deras föräldrar.

Barnsäkert är ett samarbete mellan barnhälsovården (BHV) och socialtjänstens förebyggande verksamhet. Arbetssättet bygger på modellen Safe Environment for Every Kid (SEEK). Vid de ordinarie BVC-besöken (vid 6–8 veckor, 4 månader, 10 månader, 18 månader, 2,5 år och 4 år) erbjuds varje förälder att fylla i ett föräldraformulär om psykosociala svårigheter i barnets hemmiljö. Svårigheterna gäller ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress och riskbruk eller missbruk av alkohol hos föräldrarna samt våld i nära relationer. Vid det efterföljande samtalet med BHV-sjuksköterskan kan föräldern reflektera över sin situation och eventuella stödbehov.

Om det finns psykosociala riskfaktorer i barnets hemmiljö erbjuder BHV-sjuksköterskan lämpliga åtgärder, exempelvis samtal/föräldraskapsstöd på BVC, hänvisning eller remiss till en familjerådgivare, socialtjänstens råd- och stödverksamhet, en psykolog, en kurator eller kommunens budget- och skuldrådgivare. Vid behov erbjuds familjen gemensamma hembesök med BHV-sjuksköterska och familjebehandlare från socialtjänsten.

Erfarenheterna är att Barnsäkert-modellen verkar kunna bidra till en mer jämlik och jämställd barnhälsovård. Uppföljningar visar att föräldrarna till barn inom barnhälsovården erbjuds stöd vid eventuella problem och risker i vardag och i hemmiljön. Barnsäkert bidrar till ett fördjupat samarbete mellan BVC och socialtjänstens råd- och stödverksamhet, och underlättar därmed samarbetet med familjer som behöver särskilt stöd. På så vis bidrar arbetet till en jämlik hälsa och utveckling bland regionens barn.

Vill du veta mer? Kontakta Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare på Region Blekinge.
linda-a.hakansson@regionblekinge.se eller 0455-735408.

Ett barn i gul regnjacka går på asfalt. I bakgrunden syns träd och höstlöv på marken.
Hjälpte informationen på sidan dig?