Bild på två händer mot orange bakgrund, som håller i ett rött hjärta av plast.

Mission: Psykisk hälsa i skolan

Det psykiska måendet hos barn och unga har försämrats över tid. Nu går flera olika aktörer samman för att främja den psykiska hälsan hos barn och unga i Blekinge i samverkansprojektet Mission: Psykisk hälsa i skolan.

Flera rapporter redovisar att det psykiska måendet hos barn och unga har försämrats över tid. Det visar sig bland annat i ökad skolfrånvaro, vikande skolresultat och ökande läkemedelsanvändning. Vi ser också att föräldrar och vuxna som jobbar med och för barn och unga ofta också lider av psykisk ohälsa. Hur ska dessa föräldrar och vuxna kunna gjuta framtidstro i den yngre generationen? En generation som dessutom troligen har en viktigare uppgift än någon före dem, att ställa om hela vårt samhälle.

Samverkansprojektet Mission: Psykisk hälsa i skolan vill verka för att hela systemet som omgärdar våra barn och unga är hälsofrämjande och proaktivt. Detta för att inte de välmenande och positiva satsningar som görs blir isolerade tomtebloss som lyser upp en stund och för några få för att strax därefter släppa fram mörkret igen.

Projektet arbetar bland annat för att skapa nya och goda relationer mellan viktiga aktörer i systemet som finns runt våra barn och unga. Det kan vara aktörer i civilsamhället, näringslivet, akademin eller offentliga aktörer på alla nivåer inklusive politiken. När alla aktörer samlas tillsammans med målgruppen kan vi få en helhetsbild som gör att vi lättare ser rotorsakern och luckorna i systemet.
Med gemensamma krafter kan vi hitta bättre angreppssätt.

Samtidigt som vi i denna utforskande och samskapande process hoppas skapa bättre förutsättningar för hälsa hos barn och unga bygger vi också en kapacitet för att bättre hantera även andra komplexa samhällsutmaningar i Blekinge.

Läs mer om projektet via rubrikerna nedan.

Anmäl dig till sändlista för inbjudningar

Vill du få inbjudningar kopplade till projektet utsända till din mailadress?
Hör av dig till följande adress för att anmäla dig till sändlistan:
psykiskhalsaiskolan@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?